ในวิถีการรับประทานของคนไทย  ส้มตำจัดว่าเป็นอาหารใกล้ตัวของผู้เรียนชนิดหนึ่ง  ที่ผู้เรียนเลือกที่จะเรียนรู้  คำศัพท์ของเครื่องปรุง  วิธีการปรุง  เป็นภาษาอังกฤษ  จึงออกแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มปฏิบัติจริง

เริ่มจากการให้ความรู้  คำศัพท์  เครื่องปรุงต่างๆจากของจริง  วิธีการปรุง  ฝึกอ่าน  คัด  เขียน  พูด  และผู้สอนสาธิตให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ก่อนการลงมือปฏิบัติจริง  เปิดโอกาสให้แต่ละกลุ่มซ้อมพูด  และฝึกท่าทางในการปรุง  โดยยังไม่ใช้วัสดุจริง  จนมั่นใจ  จึงลงมือปฏิบัติ  จากของจริง

ผู้เรียนประมวลความรู้จากการเรียนรู้และการปฏิบัติจริงเป็นรูปเล่ม  การเขียนเครื่องปรุง  วิธีการปรุง  และคำศัพท์ต่างๆ  สามารถนำประสบการณ์ไปใช้ให้เกิดทักษะชีวิตได้ในกิจกรรม "ตลาดนัดหัดขาย"  ในโครงการผลิตได้ขายเป็น  ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  กอท. 

ผู้สอนควรสอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับสารพิษที่อาจปนเปื้อนกับอาหาร เช่น สีที่ผิดธรรมชาติในกุ้งแห้ง  เชื้อราในถั่วลิสง  น้ำมะนาวปลอม  และควรล้างผักให้สะอาดก่อนรับประทานทุกครั้ง