การแก้ปัญหาเรื่องการแสดงหมายเลขหน้าเอกสารใน Microsoft Word 2007

A.Pawn :).
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

        จากการที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้มีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office แล้วบางครั้งมีความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้น จะมีการทำงานบางอย่าง เช่น โปรแกรม Microsoft Word ไม่มีเมนูตัวเลือกการแทรกหมายเลขหน้า ซึ่งทำให้เอกสารไม่สามารถแสดงหมายเลขหน้าได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น โปรแกรม Microsoft Word ได้เตรียมการทำงานลักษณะที่สอดคล้องกัน คือ การใช้ Field Code โดยปกติเมื่อเราใช้เมนูแทรกแล้วโปรแกรมจะใส่ Field Code ให้เราอัตโนมัติ จึงได้ทดลองแทรก Field Code เองโดยผ่านการใช้แป้น Ctrl+F9 ซึ่งจะปรากฏสัญลักษณ์ Tag คือ จะพิมพ์เองไม่ได้ต้องกดแป้น Crtl+F9 เท่านั้น

         ขั้นตอนการแทรกหมายเลขหน้าด้วย Field Code มีดังนี้

1.  เลือกเมนูแทรก ท้ายกระดาษ และ แก้ไขท้ายกระดาษ

2.  ย้ายไปตำแหน่งที่ต้องการแสดงหมายเลขหน้ากระดาษ เช่น กึ่งกลางหน้ากระดาษ

3.  กดแป้น Ctrl+F9 จะปรากฎสัญลักษณ์ คือ { }

4.  ซึ่งเคอร์เซอร์จะปรากฏอยู่ในระหว่างสัญลักษณ์ ให้ป้อนเครื่องหมาย = จะได้ { = }

5.  จากนั้น กดแป้น Ctrl+F9 อีกครั้ง จะได้ จากนั้น ป้อนข้อความ PAGE จะได้ดังนี้ {={PAGE}}

6.  หากต้องการให้แสดงหมายเลขหน้าให้กดแป้น Alt+F9เป็นการสลับไปมาระหว่างการแสดง Field Code หรือ การแสดงค่าที่ได้จากการทำงานของ Field Code

หมายเหตุ หากทำไม่ถูกต้องจะปรากฏข้อความตัวอย่างเช่น !ไวยกรณ์ผิดพลาด,{ ซึ่งเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานต้องลบข้อความและเริ่มทีละขั้นจะดีที่สุดข้อสำคัญคือสัญลักษณ์ { } ต้องได้จากการกดแป้น Ctrl+F9

     สำหรับการใช้งาน Page Break เพื่อการแก้ปัญหาหมายเลขหน้าในการจัดพิมพ์เอกสารวิทยานิพนธ์ในส่วนปกหน้า คำนำ สารบัญ ต่างๆ นั้น จะนำเสนอต่อไป...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สร้างสรรค์ไอทีเพื่อเด็กไทยความเห็น (0)