แบบทดสอบ  เรื่อง  นิทานพื้นบ้าน

คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกตอบคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

๑.  นิทานพื้นบ้านมีลักษณะอย่างไร

  ก.  เป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมา  ข.  เป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์

  ค.  เป็นต้นกำเนิดของประวัติศาสตร์  ง.  เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ

  ๒.  นิทานเรื่องใดเป็นนิทานที่เล่าสืบต่อกันมาจากทางภาคใต้

  ก.  สาวเครือฟ้า  ข.  ตาม่องล่าย 

ค.  ผาแดง – นางไอ่    ง.  ท้าวก่ำกาดำ

  ๓.  นิทานเรื่องใดเป็นนิทานที่เล่าสืบต่อกันมาจากทางภาคอีสาน

  ก.  สาวเครือฟ้า  ข.  ตาม่องล่าย 

ค.  ผาแดง – นางไอ่   ง.  ท้าวก่ำกาดำ

  ๔.  ศรีธนญชัย  เป็นเรื่องราวประเภทใด

  ก.  คนฉลาดเฉียบแหลม  ข.  ความเชื่อโชคลาง

  ค.  เป็นเรื่องเทพเจ้า  ง.  เป็นเรื่องของคนฉลาดแกมโกง

  ๕.  เรื่อง พญาคันคาก  เป็นเรื่องราวที่ทำให้เกิดประเพณีใดในเวลาต่อมา

  ก.  ประเพณีแห่นางแมว  ข.  ประเพณีบุญบั้งไฟ 

ค.  ประเพณีลอยกระทง  ง.  ประเพณีสงกรานต์

  ๖.  คำว่า คันคาก ”ในข้อ  ๕  หมายถึงอะไร

    ก.  สุนัข    ข.  กิ้งก่า 

ค.  แมว    ง.  คางคก 

๗.  เกาะหนูเกาะแมว  เป็นนิทานพื้นบ้านภาคใด

    ก. ภาคเหนือ  ข.  ภาคใต้ 

ค.  ภาคกลาง  ง.  ภาคอีสาน 

  ๘.  พญากงพญาพาน  เป็นตำนานเกี่ยวกับเรื่องใด

    ก.  การสร้างภูเขาทอง  ข.  การสร้างพระปฐมเจดีย์ 

ค.  การสร้างวัด    ง.  การสร้างธาตุก่องข้าวน้อย

๙.  ธาตุก่องข้าวน้อย  เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องใด

    ก.  ลูกฆ่าพ่อ  ข.  แม่ฆ่าลูก  ค.  ลูกฆ่าแม่  ง.  สามีฆ่าภรรยา 

๑๐.  ข้อใดคือคุณค่าทางอารมณ์ของนิทานพื้นบ้าน

      ก.  ผู้อ่านเกิดความสนุกสนาน  ข.  เกิดประเพณีสำคัญ

  ค.  ผู้อ่านหรือผู้ฟังนำไปเป็นข้อคิดง.  เป็นแนวทางดำเนินชีวิต

๑๑.  เรื่องปลาบู่ทอง  เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งใด

    ก.  เรื่องของวีรบุรุษ    ข.  เรื่องการทำความดี 

ค.  เรื่องเกี่ยวกับเทวดา  ง.  เรื่องเกี่ยวกับประเพณีขอฝน

๑๒. ผาแดง – นางไอ่ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณีใด

  ก.  ประเพณีแห่นางแมว  ข.  ประเพณีบุญบั้งไฟ   

ค.  ประเพณีลอยกระทง  ง.  ประเพณีสงกรานต์

๑๓. ข้อใดเป็นนิทานเกี่ยวกับมนุษย์และยักษ์

    ก.  ตาม่องล่าย  ข.  ศรีธนญชัย 

ค.  นางสิบสอง  ง.  โสนน้อยเรือนงาม

๑๔.  ข้อใดเป็นนิทานตลก

ก.  ไกรทอง  ข.  สังข์ทอง 

ค.  ศรีธนญชัย  ง.  พญากงพญาพาน 

๑๕.  นิทานที่เล่าจากปากต่อปากเรียกว่าอย่างไร

    ก.  นิทานท้องถิ่น  ข.  นิทานมุขปาฐะ

  ค.  นิทานลายลักษณ์  ง.  นิทานราชสำนัก

๑๖. สังข์ทอง  เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งใด 

ก.  คนเกิดในหอย  ข.  คนเกิดในกระบอกไม้ไผ่

    ค.  คนเกิดจากกบ  ง.  คนเกิดจากปลา

๑๗. นิทานแตกต่างจากนิยายในเรื่องใด

    ก.  ระบุชื่อผู้แต่งไว้  ข. ไม่มีชื่อผู้แต่ง

  ค. เป็นเรื่องจักรๆวงศ์ๆ  ง.  มีหลักฐานอ้างอิง

๑๘. เรื่องราวเกี่ยวกับชาติต่างๆของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอย่างไร

    ก.  นิทานพื้นบ้าน  ข.  นิทานปรัมปรา

  ค.  นิทานชาดก  ง.  นิทานทศชาติ

๑๙. ข้อใดเป็นชื่อของนิทาน

    ก.  เกิดที่วังปารุสก์  ก.  สุภาษิตพระร่วง

    ค.  นางสิบสอง  ง.  สาวเครือฟ้า

๒๐.  นิทานเรื่องใดเป็นแบบอย่างของความอดทนทำความดี

    ก.  พญากงพญาพาน  ข.  โสนน้อยเรือนงาม

    ค.  เกาะหนูเกาะแมว    ง.  พญาคางคก