ผมในฐานะที่เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีจำนวนนักเรียนมากโดยเฉลี่ยห้องละ 40 -45 คน เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปัญหาที่พบมากคือ นักเรียนชอบเปิดเว็บและใช้ MSN หรือค้นหาเพลง ภาพต่างๆ ในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขอทราบแนวทางแก้ไข