เผยแพร่งานวิจัยภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔


เผยแพร่งานวิจัยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้วิธี SQ3R

ชื่อเรื่องที่ศึกษา      รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้วิธี SQ3R

                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้ศึกษา              นางสาวนิตยา  เอี่ยมทองอินทร์   

ชื่อสถานศึกษา      โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  

                                 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ปีการศึกษา             2559

                                                                บทคัดย่อ

                 การศึกษาในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ (1)เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้วิธี SQ3R ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้วิธี SQ3R   และ (3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้วิธี SQ3R ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  จำนวน 49 คน  ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการเลือกแบบแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้วิธี SQ3R แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้วิธี SQ3R สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) การทดสอบค่า t (t-test Dependent) และการหาประสิทธิภาพ โดยใช้สูตร E1/E2

ผลการศึกษา พบว่า

  1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้วิธี SQ3R มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80
  2. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้วิธี SQ3R   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้วิธี SQ3R  อยู่ในระดับมากที่สุด 


<p></p><p>

</p>

หมายเลขบันทึก: 535637เขียนเมื่อ 11 พฤษภาคม 2013 17:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มกราคม 2019 22:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี