วิจัย ในการทำสาระนิพนธ์เรียนปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการบริหารการศึกษา

 

บทคัดย่อ

ชื่อการวิจัย  :  ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  
 

ชื่อผู้วิจัย   :  นางมาลัยพร  รัตนดิลก ณ  ภูเก็ต

ชื่อปริญญา    : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา   : การบริหารการศึกษา

ปีการศึกษา    : 2555

อาจารย์ที่ปรึกษา  : รองศาสตรจารย์เพ็ญศรี  เศรษฐวงศ์

             การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
จำแนกตามเพศและประสบการณ์การทำงาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  กลุ่มเครือข่ายเทพกระษัตรี  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  ทั้งหมด 
9  โรงเรียน จำนวน  172  คน  ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน  120 คน  ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ  (stratified  random 
sampling)gเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  Index of  Congruence (IOC) และค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha Coeffcient) ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น  .82  เก็บรวบรวมข้อมูล  ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2555 ระหว่างวันที่  14– 20  มีนาคม  2556 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรมแกรมสำเร็จรูป  สถิติที่ใช้ในการวิเคราห์ข้อมูลแก่  การแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าที (t– test) และค่าความแปรปรวนทางเดียว  (OneWay Analysis of  Variance)  หากมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจะเปรียบเทียบค่าคะแนนเป็นรายคู่  ตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s Post hoc Comparison)

ผลการวิจัยพบว่า

  1. ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
กลุ่มเครือข่ายเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

  2.ครูที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตไม่แตกต่างกันที่ระดับ .05 ทั้งภาพรวมและรายด้านทุกด้าน 

  3. ครูที่มีประสบการณ์ต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านหลักสูตรและด้านการนิเทศการศึกษา  โดยครูที่มีประสบการณ์ 10  ปีขึ้นไปมีความพึงพอใจสูงกว่าครูที่มีประสบการณ์ต่ำกว่า  5 ปีประสบการณ์อื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง ส่วนภาพรวม ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล ไม่แตกต่างกัน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารวิชาการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตความเห็น (0)