อุปสรรค

ธุรกิจที่สนใจ จะเกี่ยวกับการเงิน  ซึ่งการบริหารการเงิน มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกันหลายอย่าง  เช่น  ต้องมีการเรียนรู้จาก อดีต ปัจจุบัน และการมองในอนาคต    รวมทั้งต้องศึกษาวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ การศึกษากรณีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  การทันต่อโลกของการเงิน  การใส่ใจในเครื่องมือทางการเงิน ต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดต้นทุนที่ต่ำ หรือได้กำไรที่มากขึ้น   การบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  รวมทั้งต้องศึกษาเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน

สิ่งเหล่านี้ ต้องมีการเรียนรู้มิรู้จบ  ต้องทันต่อเหตุการณ์

โอกาสที่จะเกิดขึ้น

ทำให้เกิดการเตรียมพร้อมสำหรับตนเองในอนาคตที่จะเกิดขึ้น และให้ความสำคัญของการเงิน