คนดีวันละคน : ๒๕๕. อ. นพ. วีระเทพ ฉัตรธนโชติกุล


          อ. นพ. วีระเทพ ฉัตรธนโชติกุล เป็นอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  และเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา  และที่สำคัญ เป็นอาจารย์ในดวงใจของนักศึกษา จากการโหวตของนักศึกษา และได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านปรีคลินิก ของสภาอาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๕

          ผมเคยฟังท่านเล่าวิธีสอนของท่าน ๒ ครั้ง  ครั้งหลังฟังอยู่ ๒ ชั่วโมง ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิถีสร้างการเรียนรู้ของศิษย์เภสัช”  โดยท่านพูดเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ เพื่อศิษย์ยุคปัจจุบัน”  ฟังแล้วเห็นได้ชัดว่าท่านเอาใจใส่การเรียนของนักศึกษาอย่างไร  ท่านเข้าใจสไตล์การเรียนรู้ของนักศึกษายุคปัจจุบัน  และพยายามจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะตามสไตล์นั้น  และที่สำคัญ ท่านเอาใจใส่นักศึกษาที่เรียนไม่ทันเพื่อนเป็นพิเศษ  มีเวลานอกห้องเรียนให้นักศึกษามาปรึกษา

          ท่านให้หลักสำคัญ ๑๐ ประการ ที่อาจารย์ต้องไม่ลืม ในการสอน นศ. ยุคปัจจุบัน  เป็นเรื่องง่ายๆ ที่สำคัญมาก

          ท่านบอกว่าการเตรียมวางแผนจัดการเรียนรู้ ที่ท่านเรียกว่า Pre-teaching สำคัญมาก  สำคัญยิ่งกว่าตอนจัดการเรียนการสอน   และอาจารย์ควรเตรียมวางแผนเป็นทีม ซึ่งก็คือ PLC (Professional Learning Community) นั่นเอง

          ที่สำคัญ ผมฟังแล้วสัมผัสคุณค่าของการเป็นอาจารย์ที่เน้นการสอนแบบใหม่ที่เป็น Active Learning  โดยเฉพาะที่ท่านเรียกว่า interactive lecture  ไม่สอนแบบ conventional lecture  

          อาจารย์ที่รักและมีความสุขกับการสอน (แบบไม่สอน) นักศึกษา เช่นนี้ น่าชื่นชมจริงๆ


วิจารณ์ พานิช

๒๙ เม.ย. ๕๖


                          

                                                         อ. นพ. วีระเทพ ฉัตรธนโชติกุล 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)