แนวปฏิบัติที่ดี "การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์ (Printed materials)

TU LIBS
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

           สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มปริมาณทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยได้ศึกษาการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำมากำหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560)  โดยขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศเป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรที่รับผิดชอบงานดังกล่าวและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ห้องสมุดสาขา ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ งานการเงินและพัสดุ

          ท่านสามารถศึกษารายละเอียดแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสิ่งพิมพ์ (Printed materials) ได้ที่นี่ [Click Here]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM_TU_LIBSความเห็น (0)