ผมเป็นครูสอนวิชาพลศึกษามีใจรักกีฬา มีความต้องการช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีทักษะในเรื่องกีฬาให้เป็นคนที่มีความรู้ความชำนาญจะศึกษาเด็กว่าใครมีความสนใจกีฬาประเภทใดเพื่อที่จะจัดกีฬาให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็ก เมื่อมีการเรียนการสอนครูจะอธิบายและสาธิตให้นักเรียนแนะนำการเล่นที่ถูกต้อง ถ้านักเรียนไม่มีความรู้ไม่มีทักษะในเรื่องกีฬาเด็กจะคิดว่าตนเองมีปมด้อยจะส่งผลเสียต่อเด็ก เด็กที่ข้าพเจ้าสอนส่วนมากจะชอบกีฬา สนใจกีฬา ทำให้นักเรียนมีความสามัคคีรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ผมมีความภูมิใจในความสำเร็จด้านกีฬาจนได้เป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนได้รับถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆด้วย