Skin traction

Skin traction  หมายถึงการออกแรงดึงที่ distal fragment ผ่านทาง  skin นิยมใช้ในการรักษา fracture ในเด็กหรือใช้เป็น temporary splint เพื่อรอ definite treatment ต่อไป

ระยะเวลาที่ดึงถ้าใช้น้ำหนักมาก ไม่ควรดึงเกิน 1 อาทิตย์ ถ้าใช้น้ำหนักน้อยกว่าอาจดึงได้ถึง 4 – 6 สัปดาห์ แต่ควรตรวจบริเวณผิวหนังอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น

วิธีการใส่ Skin traction (Buck’s extension traction)

Equipments :

- Adhesive tape กว้าง 2 นิ้ว หรือ commercial sponge traction 1 อัน

- Elastic bandage 4 นิ้ว จำนวน 1 ม้วน

- เชือกยาวประมาณ 1 หลา

- น้ำหนัก

- หมอน 1 ใบ สำหรับหนุนท่อนล่างของผู้ป่วย

- เตียงผู้ป่วยพร้อม frame กับ pulley

- Shack block 6 นิ้ว จำนวน 2 อัน

Application technique :

- Buck’s extension traction หรือ Skin traction อื่น ๆ เราสามารถใช้ adhesive tape ซึ่งทำขึ้นเอง หรือชนิดทำสำเร็จซึ่งขายในท้องตลาดก็ได้

วิธีการใส่ skin traction

1. เตรียมผิวหนังบริเวณที่จะใส่ให้สะอาดถ้าหากมีขนมากควรจะโกนขนให้เรียบร้อย

2. หลีกเลี่ยงการติดแถบกาว (adhesive straps) ในส่วนที่เป็น Bony prominence ต้อง padding ให้ดีๆ

3. อาจทา Tincture Benzoin แล้วรอให้แห้ง เพื่อให้มีความเหนียว หรือไม่ก็ได้

4. เตรียมแถบกาวให้มีขนาดและความยาวพอเหมาะ ไม่ควรใช้แถบกาวที่มีหน้ากว้าง เกินครึ่ง ของเส้นรอบวงของอวัยวะที่จะใช้ติด เพราะจะทำให้เนื้อเยื่อที่บวมขยายด้วยยาก และมีปัญหา ต่อการไหลเวียนของโลหิต (tourniquet effect)

5. ติดแถบกาวขนาบทั้ง 2 ข้าง โดยเว้นช่องว่างที่ skin ทางด้านหน้าและหลังให้ว่างไว้ เพื่อป้องกัน constriction จากการบวม ส่วนปลายให้ติดกับ spreader bar และผูกติดกับเชือก และอาจใช้แถบกาวพันขวางบริเวณขอบบนและขอบล่างของแถบกาวขนานเพื่อป้องกันแถบกาวลอกหลุด แต่ห้ามพันรอบ แขนหรือขา

6. พัน elastic bandage รอบแถบกาวเพื่อให้กระชับกับผิวหนัง อย่าพันแน่นเกินไป ควรเริ่มพันจากส่วนปลาย (distal) ขึ้นไปหาส่วนต้น (proximal)

7. ถ่วงน้ำหนักตามต้องการ ควรจัดแนวแรงให้ได้ประสิทธิภาพที่สุด

8. ใส่ shock block ที่ปลายเตียงเพื่อยกปลายเตียงให้สูงขึ้น

อ้างอิงจาก

ไพรัช  ประสงค์จีน. (2552). กระดูกหักและข้อเคลื่อน. พิมพ์ครั้งที่ 4 . กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลกรณ์มหาวิทยาลัย.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Skin tractionความเห็น (0)