ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัย

UsableOne
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล 

จัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย
สู่ประชาคมอาเซียน”
ในระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2556  เวลา 9.00 – 16.30 น.  ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัย
จุฬาภรณ์  ถนนวิภาวดี  กรุงเทพมหานคร


 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cf.mahidol.ac.th  
และส่งผลงานวิจัยได้ที่  E-mail : [email protected]
  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 4 มกราคม 2556

สถานที่: ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการความรู้และการเรียนรู้ความเห็น (0)