กำหนดสัมมนา

 

 

 

กำหนดการสัมมนา

เรื่อง   “แนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งออกตามมาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒”

วัน ศุกร์ ที่   ๑๐    สิงหาคม   ๒๕๕

ณ  ห้อง มรกต   โรงแรม  สามพราน ริเวอร์ไซด์  (สวนสามพราน)  อ.สามพราน จ.นครปฐม

 

เวลา ๐๘.๐๐   ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน

เวลา ๐ . ๔๕     ๐๙ .๐๐ น. พิธีเปิดการสัมมนา   โดย  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา  มหาคุณ  กรรมการ ป.ป.ช.

เวลา ๐๙.๐๐   ๑ ๒.๐๐ น.   การอภิปราย เรื่อง  “แนวทางการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งออก

ตามมาตรา ๑๐๐ และ ๑๐๓  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒”    โดย

ศาสตราจารย์ (พิเ ศษ) วิชา  มหาคุณ  กรรมการ ป.ป.ช .

นายวิชัย  วิวิตเสวี   กรรมการ ป.ป.ช .

.  นายวันชัย  จันทร์พร    ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๔.   ศ.ดร.ธีรภัทร์   เสรีรังสรรค์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรม าธิราช

๕.     ผู้อำนวยการ  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม สำนักงาน ป.ป.ช.  เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

เวลา ๑ ๒.๐๐   ๑ ๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑ ๓.๐๐   ๑ ๔.๓๐ น. ตอบข้อซักถาม

-  สรุปและปิดการสัมมนา

 

 

หมายเหตุ ๑. อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐   ๑๐.๔๕ น.

๒. กำหนดการนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

สถานที่: ณ ห้องมรกต  โรงแรม สามพราน ริเวอร์ไซด์ (สวนสามพราน) อ.สามพราน จ.นครปฐม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครั้งหนึ่งในชีวิตความเห็น (0)