สรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของชุดวิชา EDUC103 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

dr.kridsada
โดย ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง

1.แผนการจัดการเรียนรู้

 • ผลลพัธ์การเรียนรู้
  • นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริง
  • นักศึกษามีประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้และการประเมินตามสภาพจริงในวิชาภาษาไทย                
  • นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษาและอาจารย์
 • กิจกรรมการเรียนรู้
  • กิจกรรมที่1 การศึกษาค้นคว้าทฤษฎีด้านหลักสูตร หลักการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินตามสภาพจริง
  • กิจกรรมที่2 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้
  • กิจกรรมที่3 การบันทึกกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • ผลงาน
  • บทความทางวิชาการ 15-20 หน้า
  • หลักสูตรสถานศึกษา 1 หลักสูตร
  • แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย 1 หน่วยการเรียน
  • ความรู้จากการบันทึกบลอก
 • กระบวนการ
  • บทความทางวิชาการ 15-20 หน้า
  • หลักสูตรสถานศึกษา 1 หลักสูตร
  • แผนการจัดการเรียนรู้ 1 คาบ
  • การบันทึกความรู้ลงบนบลอก

2.ผลการดำเนินการ

 • กิจกรรมที่1 การศึกษาค้นคว้าทฤษฎีด้านหลักสูตร หลักการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินตามสภาพจริง
  •  เชิญวิทยากรบรรยาย เรื่องหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้  2 ครั้ง
   • รองฯวารุณี  วรรณรักษ์ รอง ผอ.รร.โพธิสารฯ
   • รองฯภูรี สุวรรณทัต รอง ผอ.รร.วัดหนองแขม
  •  เชิญวิทยากรบรรยาย เรื่องการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 ครั้ง
   • รองฯผอ.สถาบันวิจัย อจ.สุวรีย์ ยอดฉิม
  • การนำเสนอบทความทางวิชาการ
   • การเขียนบทความทางวิชาการ
   • การนำเสนอผลงานศึกษาของกลุ่ม 
   • การตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
  • การเขียนบันทึก
   • สรุปความรู้จากการอ่าน
   • สรุปคำบรรยายจากวิทยากร
   • แนะนำแหล่งความรู้
   • บันทึกความคิดเห็นจากผลงานของกลุ่มอื่น
 •   กิจกรรมที่2 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้
  • การศึกษาดูงานหลักสูตรสถานศึกษาและสังเกตชั้นเรียน
   • กลุ่ม1 ที่ รร.ประถมสาธิต
   • กลุ่ม2 ที่ รร.มัธยมสาธิต
   • กลุ่ม3 ที่ รร.การัญศึกษา
  • การนำเสนอรายงานการดูงานสถานศึกษา
   • การไปศึกษาดูงานที่สถานศึกษา
   • การเขียนรายงานการศึกษาดูงาน
   • การนำเสนอผลงานศึกษาของกลุ่ม
  • การเขียนบันทึก
   • สรุปความรู้จากการศึกษาดูงาน
   • ภาพหรือเอกสารประกอบจากการไปศึกษาดูงาน
   • บันทึกความคิดเห็นจากผลงานของกลุ่มอื่น 
 • กิจกรรมที่3 การบันทึกกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • บลอกบลอกประจำตัว
   •  อาจารย์ 1 บลอก
   • นักศึกษา 14 บลอก
  •  การเขียนบันทึก
   • เขียนบันทึกกิจกรรมของตนเอง
   • เขียนข้อคิดเห็นแก่บันทึกผู้อื่น
   • เขียนบันทึกแลกเปลี่ยความรู้กับเพื่อนักศึกษา อาจารย์หรือบุคคลภายนอก 

การประเมินผลการเรียนรู้ 

 • การประเมินผลงาน
  • บทความทางวิชาการ 15-20 หน้า
   • 3 กลุ่ม
  • รายงานการศึกษาดูงานสถานศึกษาและสังเกตชั้นเรียน  
   • 3 กลุ่ม   
  • สรุปผลงานจากการบันทึกบลอก
   • 14 คน
 • การประเมินกระบวนการ
  • บทความทางวิชาการ
   • กิจกรรมกลุ่ม
   • การนำเสนอ 
  • รายงานการศึกษาดูงานสถานศึกษาและสังเกตชั้นเรียน
   • กิจกรรมกลุ่ม
   • การนำเสนอ 
  • การบันทึกความรู้ลงบนบลอก
   • การเขียนบันทึก
   • การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 • การประเมินผลชุดวิชา
  • แผนการจัดการเรียนรู้
   • อาจารย์ 
   • สถานที่
   • เวลา
   • สื่ออุปกรณ์
   • วิธีสอน
   • วิธีเรียน
  • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
   • กิจกรรมที่1 การศึกษาค้นคว้าทฤษฎีด้านหลักสูตร หลักการจัดการเรียนรู้และวิธีการประเมินตามสภาพจริง
   • กิจกรรมที่2 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้
   • กิจกรรมที่3 การบันทึกกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
    • ผลการเรียนรู้
     • ความรู้ความเข้าใจ
      • หลักสูตร
      • การจัดการเรียนรู้
      • การประเมินตามสภาพจริง
     • ประสบการณ์
      • การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
      • การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
      • การประเมินตามสภาพจริงวิชาภาษาไทย                
     • เกิดการเรียนรู้
      • จากกิจกรรมการเขียนบันทึก
      • จากกิจกรรมการอ่านบันทึก
      •  จากข้อคิดเห็นบนบันทึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ฉลาดคิด

คำสำคัญ (Tags)#กฤษดา#กิจกรรมที่3

หมายเลขบันทึก: 52979, เขียน: 02 Oct 2006 @ 16:00 (), แก้ไข: 05 Jun 2012 @ 09:50 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)