รายงานการผลการแแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 61

รายงานผลการแข่งขัน  งานศิลปหัตถกรรม  ปีการศึกษา  2554   ครั้งที่  61

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย.......

แข่งขัน วันที่   6   เดือน ธันวาคม   พ.ศ.  2554

ณ  โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

ที่

กิจกรรมการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขัน

ระดับชั้น

ครูผู้ฝึกสอน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1.

อ่านออกเสีนงและจับใจความ

ด.ญ. สุกาญจน์  จันทนา

ป.3

นายสุโชติ  สัมพันธ์แพ

ชนะเลิศระดับเหรียญทอง

 

 

 

ด.ญ. อนัญญ์อร  สัมพันธรัตน์

ป.5

นางอัจฉราภรณ์  วุ่นซิ้ว

ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

เรียนเรียงความและคัดลายมือ

ด.ญ. ศิริกานต์  แก้ววิเศษ

ป.3

นายสุโชติ  สัมพันธ์แพ

ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน

 

 

 

ด.ญ. สมฤดี  ศรีกอง

ป.4

นางอัจฉราภรณ์  วุ่นซิ้ว

ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ท่องอาขยานทำนองเสนาะ

ด.ญ. ประภาสิริ  ไชยพันธ์

ป.3

นางสาวสุกัญญา  ฤทธิ์จรูญ

ชนะเลิศระดับเหรียญทอง

เป็นตัวแทน

 

 

ด.ญ. ศิรภัสสร  จุลลำเจียก

ป.5

นางอัจฉราภรณ์  วุ่นซิ้ว

ชนะเลิศระดับเหรียญทอง

เขต 1

 

 

 

 

 

 

 

4.

หนังสือเล่มเล็ก

1. ด.ญ. อารญา  ไพรศรด.ญ.

ป.5

นางวิไล  ไกจือ

ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน

 

 

 

2. ด.ญ. ชญาณิค์  พุฒกะ

ป.6

 

 

 

 

 

3. ด.ช. ณัฐพล  สุขสมรูป

ป.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการแข่งขัน  งานศิลปหัตถกรรม  ปีการศึกษา  2554   ครั้งที่  61

กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์

แข่งขัน วันที่   22   เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2554

ณ  โรงเรียน วัดด่าน สำโรง

ที่

กิจกรรมการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขัน

ระดับชั้น

ครูผู้ฝึกสอน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1.

โครงงานคณิตศาสตร์

1. ด.ช. นนทวัชร์  นากุล

ป.4 –ป.6

1. นางสมลักษณ์  จันทร์ทอง

ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน

 

 

 

2. ด.ญ. ธิดารัตน์  ศรีประเสริฐ

 

2. นางสาวปริยดา  พลดงนอก

 

 

 

 

3. ด.ญ. พลอยวรินทร์  ทองกลัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการแข่งขัน  งานศิลปหัตถกรรม  ปีการศึกษา  2554   ครั้งที่  61

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์

แข่งขัน วันที่   24   เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2554

ณ  โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์

ที่

กิจกรรมการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขัน

ระดับชั้น

ครูผู้ฝึกสอน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1.

กิจกรรม Science Show

1. ด.ญ. ธิรดา  วงศ์สุวรรณ

ป.4

1. นางสาวดารุณี  แสงขำ

ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน

 

 

 

2. ด.ช. ศักดิ์สิทธิ์  ส.อินต๊ะคำ

ป.4

2. นางดารินทร์  ปานนพภา

 

 

 

 

3. ด.ช. ณภัทร  เอี่ยมนิ่มนวล

ป.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

โครงงานวิทยาศาสตร์

1. ด.ญ. อนัญญ์อร  สัมพันธรัตน์

ป.5

1. นางสาวขวัญใจ  มาสุวัฒนะ

รองชนะเลิศระดับเหรียญทองแดง

 

 

     ประเภภททดลอง

2. ด.ญ. ธัญรดา  สุขวิบูลย์

ป.6

2. นายบุญช่วย  เต็มดวง

 

 

 

 

3. ด.ช. ธนบดินทร์  แซ่แต้

ป.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

โครงงานวิทยาศาสตร์

1. ด.ช. รุ่งโรจน์  จิรกุลฐิติ

ป.6

1. นางอารีย์  โภคินรวิโรจน์

ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน

 

 

      ประเภทสิ่งประดิษฐ์

2. ด.ช. สิรภพ  สอนภาษิต

ป.6

2. นายปราโมทย์  ศรีเลิศ

 

 

 

 

3. ด.ช. ศุภกร  ตองใจ

ป.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการแข่งขัน  งานศิลปหัตถกรรม  ปีการศึกษา  2554   ครั้งที่  61

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

แข่งขัน วันที่   28-29   เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ.  2554

ณ  โรงเรียนวัดสวนส้ม

ที่

กิจกรรมการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขัน

ระดับชั้น

ครูผู้ฝึกสอน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

1.

เล่านิทานคุณธรรม  ป.1 - ป.3

ด.ญ. ปภาวรินทร์  พงษ์สวัสดิ์

ป.3

นางสุกัญญา  ฤทธิ์จรูญ

ชนะเลิศระดับเหรียญทอง

 

2.

เล่านิทานคุณธรรม  ป.4 - ป.6

ด.ญ. เกวลิน  เวชรัตน์

ป.6

นายรัตติชัย 

ชนะเลิศระดับเหรียญเงิน

 

3.

เพลงคุณธรรม  ป.1 – ป.3

1. ด.ญ. กันยาลักษณ์  ปานจีน

ป.2

นางศศินันท์  รุ่งรัตน์วานนท์

ชนะเลิศระดับเหรียญทอง

 

 

 

2. ด.ญ. อชิวญาณ์  เจริญสุข

ป.2

 

 

 

 

 

3. ด.ญ. พรีมญาดา  ทองคงอ่วม

ป.2

 

 

 

 

 

4. ด.ญ. ประภาสิริ  ไชยพันธ์

ป.3.

 

 

 

 

 

5. ด.ญ. จรัสทิตย์  หลีน้อย

ป.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

เพลงคุณธรรม  ป.4 – ป.6

1. ด.ญ. ณัฐฐกร  อนันตพงศ์

ป.5

นางสุดารัตน์  เดชขุน

ชนะเลิศระดับเหรียญทอง

 

 

 

2. ด.ญ. พรชนก  โมกภา

ป.4

 

 

 

 

 

3. ด.ญ. พิมพลอย  เรียนนอก

ป.5

 

 

 

 

 

4. รัตนพร  เรียงคำ

ป.5

 

 

 

 

 

5. กมลชนก  มุสิกะอุปถมภ์

ป.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

มารยาทไทย  ป.1 – ป.3

1. ด.ช. พีรวิชญ์  กริชฉกาจ

ป.3

นางศศินันท์  รุ่งรัตน์วานนท์

ชนะเลิศระดับเหรียญทอง

 

 

 

2. ด.ญ. ปรียาพร  ก่อสิริมงคลกุล

ป.3

 

 

 

ที่

กิจกรรมการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขัน

ระดับชั้น

ครูผู้ฝึกสอน

ผลการแข่งขัน

หมายเหตุ

6.

มารยาทไทย  ป.4- ป.6

1. ด.ช. ไวรินทร์  ทัศนะทวีโรจน์

ป.4

1. นางณิชาภา  จั่นวงศ์แก้ว

ชนะเลิศระดับเหรียญทอง

 

 

 

2. ด.ญ. จุฑามาศ  แซ่ล้อ

ป.4

2. นางประไพ  ทรัพย์อินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

สวดมนต์แปล

1. ด.ญ. อนัญญ์อร  สัมพันธรัตน์

ป.5

1. นางสาวจิตติมา  กันปนก

ชนะเลิศระดับเหรียญทอง

 

 

 

2. ด.ญ. ศิรภัสสร  จุลลำเจียก

ป.5

2. นางสาวขวัญใจ  มาสุวัฒนะ

 

 

 

 

3. ด.ญ. ปาริฉัตร  สุขเกษม

ป.5

3. นางวรรณีรัตน์  สุวรรณภูมิ

 

 

 

 

4. ด.ญ. อรพรรณ  เอี่ยมสะอาด

ป.5

 

 

 

 

 

5. ด.ญ. จิตราภรณ์  วงษ์วรรณกุล

ป.5

 

 

 

 

 

6. ด.ญ. พิมพ์กัลยา  พิมพ์ทอง

ป.5

 

 

 

 

 

7. ด.ญ. อารียา  เศรษฐธรรม

ป.5

 

 

 

 

 

8. ด.ญ. ศุภิษรา  จงดีรัฐ

ป.5

 

 

 

 

 

9. ด.ญ. ฉัครพร  เงาสมพรเจริญ

ป.5

 

 

 

 

 

10.ด.ญ. ธิดารัตน์  หวังปัด

ป.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่: โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ จ. สุมทรปราการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สบู่เหลวโพทะเลความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยที่โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนสูง