......การบริหารจัดการชุมชน เป้าหมายหลักแห่งการพัฒนา จึงมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนา สาธาณูปโภค บนพื้นฐานความจำของโครงสร้างของชุมชนนั้น ๆ

.....บทบาทหน้าที่ของชุมชน บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารชุมชน ท้องถิ่น ตลอดจน "ผู้ประสานงาน" นั่นคือ " ข้าราชการ" สู่การร่วมมือ เพื่อนำ "รากหญ้าสู่รากแก้ว สมบูรณ์ขึ้น ดังนี้

1. วัด บ้าน โรงเรียน ชุมชน และศาสนาต่าง ๆ

2. ความพร้อมของชุมชนว่า สามารถจะเปลี่ยนแปลงความคิดได้หรือไม่

3. ข้าราชการส่วนต่าง ๆ ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหน

4. องค์กรพัฒนาเอกชนและเอกชนมีส่วนร่วมอย่างไร ดังนั้น...หากคนไทยร่วมมมือร่วมใจกันแล้วเชื่อว่า.....หนทางที่จะพัฒนาชาติไทยเราโสภาสถาพรแน่นอนเลย....ครับท่านเจ้านาย...................