22 กันยายน 2549 ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบล   ทุ่งคาวัด อำเภอละแม เป็นจุดรับหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่กับเกษตรกรในประเด็น 1.การจัดการหน่อกล้วยหอมทอง 2.การเก็บเกี่ยว 3.การเพิ่มมูลค่าและการแปรรูปกล้วยหอมทอง

               บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นับว่าเกิดประโยชน์แก่นักส่งเสริมการเกษตรของชุมพรเป็นอย่างมากที่ได้เรียนรู้ตั้งแต่เรื่องการผลิตกล้วยหอมทองไปจนถึงการตลาดที่ส่งออกไปประเทศญี่ปุ๋น

                สิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาสำหรับนักส่งเสริมการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร  พอสรุปได้ 2 ประเด็น คือ 1.ประเทศญี่ปุ๋นไม่ยอมรับผลผลิตกล้วยหอมทองที่ได้จากหน่อกล้วยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนื่องจากกลัวสารเคมีตกค้าง ที่ยังค้างคาใจ

                - การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เราใช้สารเคมีอะไรบ้าง มีผลตกค้างถึงผลผลิตจริงหรือไม่

               - ถ้าหน่วยงานราชการของไทยที่เกี่ยวข้องสามารถให้การรับรับรองผลผลิตจากหน่อกล้วยดังกล่าวแล้วญี่ปุ๋นจะยอมรับหรือไม่

              2.เปอร์เซ็นต์ผลผลิตกล้วยหอมทองของเกษตรกรที่มีคุณภาพสามารถส่งออกได้มีประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ นับว่าเป็นสิ่งที่นักส่งเสริมต้องจับประเด็นนี้แล้วช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาให้เปอร์เซ็นต์การส่งออกเพิ่มขึ้นออกเพิ่มขึ้นให้ได้  ปัญหาได้แก่ สภาพดิน  น้ำ  ปุ๋ย เราในฐานะนักส่งเสริมต้องเข้าไปร่วมกับเกษตรกรเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงให้เกษตรร่วมรับรู้และให้เขาหาแนวทางแก้ไขโดยมีเราเป็นที่ปรึกษา  ประสานให้การสนับสนุนให้เขาสามารถพัฒนาให้ได้.