เผยแพร่ผลงาน บทคัดย่อ

ชื่อผลงานวิชาการ                การประเมินโครงการโรงเรียนรักการอ่าน  

เคหะชุมชนลาดกระบัง ปีการศึกษา  2553

 

ชื่อผู้เสนอผลงาน                  นางลักษิกา  ดำรงศักดิ์

 

บทคัดย่อ

 

               การรายงานครั้งนี้เป็นการประเมินผลโครงการโรงเรียนรักการอ่าน  เคหะชุมชนลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2553  วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานในประเด็นต่างๆ โดยใช้รูปแบบ (CIPP Model) ดังนี้ 1) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมของการดำเนินงานโครงการ 2) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้าของการดำเนินงานโครงการ 3) เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการของการดำเนินงานโครงการ 4) เพื่อประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับผลสำเร็จของโครงการ 2 ประเด็น ได้แก่ พฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียน และผลการจัดกิจกรรมตามโครงการจำนวน 9 กิจกรรม

               กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการได้แก่ครูจำนวน 73 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 248 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นปีที่ 3และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน

248 คน รวมทั้งหมด 569 คน

               เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินโครงการจำนวน 2 ชุด ชุดที่ 1 มี 4 ฉบับได้แก่ ฉบับที่ 1แบบประเมินที่ใช้เก็บข้อมูลก่อนการดำเนินงานโครงการด้านสภาพแวดล้อม ฉบับที่ 2 แบบประเมินที่ใช้เก็บข้อมูลก่อนดำเนินโครงการด้านปัจจัยนำเข้า ฉบับที่ 3 แบบประเมินที่ใช้เก็บข้อมูลระหว่างการดำเนินโครงการด้านกระบวนการ ฉบับที่ 4 แบบประเมินที่ใช้เก็บข้อมูลหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการด้านผลผลิต ชุดที่ 2 เป็นแบบประเมินรายกิจกรรมตามโครงการจำนวน  9 กิจกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวิเคราะห์ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าความถี่และวิเคราะห์คำถามปลายเปิดโดยวิเคราะห์เนื้อหา

               ผลการประเมินโครงการโรงเรียนรักการอ่านเคหะชุมชนลาดกระบัง  ปีการศึกษา 2553

สรุปได้ดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อม  ตามความคิดเห็นของครู พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด คือโครงการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและชุมชน การดำเนินโครงการโรงเรียน

 

รักการอ่านสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  และการดำเนินโครงการของโรงเรียนมีความสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครและกระทรวงศึกษาธิการ

2. ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของครู พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

คือ ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนโครงการฯ มีงบประมาณ สิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงานตามโครงการฯเพียงพอ และครูมีความรู้ความเข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินงานโครงการโรงเรียนรักการอ่าน

3. ด้านกระบวนการ  ตามความคิดเห็นของครู พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

คือ นักเรียนและครูมีความตั้งใจในการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน นักเรียนและครูให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามโครงการ และมีการประเมินผล รายงาน สรุปผล

การดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ 

4. ด้านผลผลิต  ตามความคิดเห็นของครู นักเรียนและผู้ปกครอง ด้านผลสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ (ผลผลิต) ของโครงการเกี่ยวกับ

                       4.1 พฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียน โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก และมีความคิดเห็น

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายด้าน พบว่า

                          4.1.1 ด้านนิสัยรักการอ่าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก นักเรียนมีสมุดบันทึกการอ่าน

และจดบันทึกข้อความที่สนใจ นักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่านและนักเรียนใช้เวลาว่างโดยการอ่านเพิ่มขึ้น

                          4.1.2 ด้านการนำความรู้จากการอ่านไปใช้  โดยภาพรวม พบว่ามีความเหมาะสม

อยู่ในระดับมาก นักเรียนสามารถระบุและอธิบายเหตุผลไปใช้ในการตัดสินใจ นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ต่อตนเองจากการอ่าน และนักเรียนสอบถามผู้รู้ในเรื่องที่สนใจ

   4.2 ผลการจัดกิจกรรมทั้ง 9 กิจกรรมตามโครงการตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน

โดยรวมพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 5 กิจกรรมและมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 4 กิจกรรม ตามลำดับ คือ กิจกรรมหยุดทุกงานอ่านทุกคน  กิจกรรมยอดนักอ่าน กิจกรรมนิทานหรรษา กิจกรรมผู้นำเยาวชนรักการอ่าน

 

 

กิจกรรมมุมรักการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมแรลลี่รักการอ่าน กิจกรรมปันหนังสือให้เพื่อน และกิจกรรมรู้ได้ด้วยการอ่าน การดำเนินการทั้ง 9 กิจกรรม ประสบผลสำเร็จและเกิดประโยชน์ อย่างยิ่งต่อ

นักเรียนในการส่งเสริมการอ่าน ได้ผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนรักการอ่าน  เคหะชุมชนลาดกระบัง ปีการศึกษา 2553 เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมและคุณลักษณะที่ต้องการด้านรักการอ่านให้เกิดลักษณะนิสัยรักการอ่าน และสามารถนำความรู้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Classified Ad For luksiky_2551ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นการประเมินโครงการท่ีดีมาก ค่ะ

เขียนเมื่อ 

เป็นการประเมินโครงการท่ีดีมาก ค่ะ