มาตรฐานการบัญชี

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1

งบการเงินที่สมบูรณ์
1. งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันสิ้นงวด
2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด
3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของสำหรับงวด
4. งบกระแสเงินสด
5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน
6. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวดที่นำมาเปรียบเทียบที่ใกล้ที่สุด เมื่อกิจการได้นำนโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือเมื่อกิจการมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่

ที่มา : สมาคมนักบัญชีแห่งประเทศไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วันเบาหวานโลกความเห็น (0)