วันดีๆ กับโรงเรียนวัดห้วยหม้าย

วันนี้โรงเรียนวัดห้วยหม้ายได้จัดกิจกรรมโครงพัฒนาทักษะการอ่าน สืบสานภาษาไทย โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 85 คน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยหม้ายให้สูงขึ้น

สถานที่: โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูผู้สอนยุวกาชาด ดีเด่นความเห็น (0)