กรมควบคุมโรค เน้นย้ำให้ร่วมกันป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรง

นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ให้สัมภาษณ์ ณ  ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  กรมควบคุมโรค  เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  2554  ว่า กรมควบคุมโรค ได้มีการประชุมมินิ วอร์รูม โรคมือ เท้า ปาก  เพื่อประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์จุดอ่อนของมาตรการ ดำเนินงานโรค มือ เท้า ปาก พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการปรับปรุงการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุข  ได้เร่งรัดการป้องกันควบคุมโรคระบาด มือ เท้า ปากไปแล้ว โดยมีหนังสือประสานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกแห่งให้ดำเนินมาตรการใน 5 ข้อ ได้แก่ 

  1.  เร่งรัดการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค

  2.  ควบคุมป้องกันโรคในศูนย์เด็กเล็ก และสถานศึกษา พร้อมแจกเอกสาร แนวทางดำเนินการ

  3.  แนะนำการเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วย

  4.  กำชับแพทย์ในสถานพยาบาลรัฐและเอกชน ให้เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตได้

  5.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและป้องกันตนเอง เน้นดูแลเด็กป่วยให้หยุดเรียนอยู่บ้าน ล้างมือ

ด้วยสบู่บ่อย ๆ ทั้งเด็กและคนเลี้ยง  ทำความสะอาดสถานที่ เครื่องใช้  ของเล่น ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

              นอกจากนี้ยังมีหนังสือขอความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรค ไปยังปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรุงเทพมหานคร                                   

             นายแพทย์สุวรรณชัย  กล่าวต่อว่า สำหรับสถานการณ์การระบาดจากของโรคมือ  เท้า ปาก  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม จนถึง 22 สิงหาคม 2554 พบจำนวนผู้ป่วยสะสม 8,405 ราย และจำนวนผู้ป่วยที่สงสัยเสียชีวิตจากโรคมือ เท้า ปาก หรือจากเชื้อ Enterovirus 71 จำนวน 4 ราย ( 1 ราย ผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการยืนยัน อีก 3 ราย รอผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการ ) และผู้ที่มีอาการรุนแรง 1 ราย โดยพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่  ได้แก่  พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และ กรุงเทพมหานคร  มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นชัดเจน  อาจมีความเสี่ยงระบาดไปทั่วประเทศหากไม่เร่งร่วมมือกันป้องกันโรคนี้

 ข้อความหลัก " ล้างมือสะอาด  ไอจามปิดปากจมูก ใช้ช้อนกลางทุกครั้ง หยุดยั้งโรค มือ เท้า ปาก ”

กรมควบคุมโรค   ห่วงใย  อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี

ที่มา http://dpc9.ddc.moph.go.th/crd/news/print/2554_08_28_hfm.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักข่าวสองแควความเห็น (0)