เผยแพร่ผลงานวิจัยชุดเด็กไทยพัฒนา รู้คุณค่าถิ่นเกิด กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

nenanako
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ชื่อเรื่อง     รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดเด็กไทยพัฒนา  รู้คุณค่าถิ่นเกิด                                      
                  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย         นางภัทราภรณ์  ฤทธิรุดเร่งพล
ตำแหน่ง    ครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง
                (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
สังกัด     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง     เขต 1
บทคัดย่อ
    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  ชุด เด็กไทยพัฒนา     รู้คุณค่าถิ่นเกิด  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดเด็กไทยพัฒนารู้คุณค่าถิ่นเกิด 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่มีผลต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดเด็กไทยพัฒนา  รู้คุณค่าถิ่นเกิด กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอนุบาลลำปาง  (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) จำนวน 39 คน ใช้เวลา 20  ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล และการทดสอบ t-test
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
             1.เอกสารประกอบการเรียน ชุดเด็กไทยพัฒนา  รู้คุณค่าถิ่นเกิด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  10  เล่ม  ที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด และมีประสิทธิภาพ  เท่ากับ 87.19 / 89.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดให้คือ 80/80  ที่ตั้งไว้
                2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดเด็กไทยพัฒนา รู้คุณค่าถิ่นเกิด มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 66.10 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 88.65  คะแนนเฉลี่ยความก้าวหน้า 35.45  ร้อยละความก้าวหน้าเท่ากับ 22.56  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ ต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของคะแนนเต็มและนำคะแนนจากการทดสอบมาหาค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.66 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เป็นที่น่าพอใจ 0.50 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ t-test นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน   โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุดเด็กไทยพัฒนา   รู้คุณค่าถิ่นเกิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ในภาพรวมอยู่ในระดับ (x= 4.41 )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Classified Ad For nenanakoความเห็น (0)