ผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดสุขภาพดีมีสุข ชั้นป.1

รัตนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชื่อเรื่อง             รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดสุขภาพดีมีสุข 

                       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา)

                       ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว 

ชื่อผู้รายงาน      นางรัตนา   เมืองวงค์

                      ตำแหน่งครู  วิทยฐานะชำนาญการ  โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว

                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   เขต  4

ปีการศึกษา        2553

 

บทคัดย่อ

                 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ   1)  ศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดสุขภาพดีมีสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่  1     2)  ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดสุขภาพดีมีสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่  1   เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้ประกอบด้วย  1)  หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดสุขภาพดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน  3  เล่ม  เล่มที่ 1  เรื่องร่างกายของฉัน  เล่มที่  2  เรื่องสุขกายสบายใจ  เล่มที่  3  เรื่องปลอดภัยไร้โรคา   2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดสุขภาพดีมีสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน  12  แผน  เวลา  20  ชั่วโมง  และเอกสารประกอบการเรียน 1 เล่ม  3)  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  1  ฉบับ และหลังเรียน  1  ฉบับ  การหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดสุขภาพดีมีสุขกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ใช้  3 ขั้นตอน  คือ  1) ขั้นทดลองแบบ 1 : 1  กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน  3  คน  2)  ทดลองกลุ่มเล็ก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 จำนวน  10  คน  3)  ขั้นทดลองภาคสนามเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว  จำนวน  8  คน  ทำการหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดสุขภาพดีมีสุข  โดยการพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของการทำกิจกรรมแต่ละเรื่อง (E ) และคะแนนเฉลี่ยของการทำแบบทดสอบประจำเรื่อง (E ) วิเคราะห์ความต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดสุขภาพดีมีสุข ประกอบการเรียนรู้  โดยหาค่าร้อยละความก้าวหน้าผลการศึกษาพบว่า

           1.หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุดสุขภาพดีมีสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  คือ  เล่มที่  1 เรื่อง ร่างกายของฉัน  81.75/82.50  เล่มที่  2  เรื่องสุขกายสบายใจ  81.20/83.75  เล่มที่  3  เรื่องปลอดภัยไร้โรคา    82.50/85.00   เฉลี่ยรวม  81.63/83.75 

          2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดสุขภาพดีมีสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สุขศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยก่อนเรียนค่าเฉลี่ย 8.75  ร้อยละ  43.75  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.91  และหลังเรียนค่าเฉลี่ย  18.25   ร้อยละ  91.25  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.46

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/546/original_DSC02057.JPG?1363679067

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/547/original_DSC02054.JPG?1363679073

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/891/548/original_DSC02051.JPG?1363679080

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Classified Ad For rattana_timความเห็น (0)