วันที่ 29  กันยายน 2549 ได้ไปเยี่ยมเยียนถามข่าวความก้าวหน้าทีมแกนนำนักจัดการความรู้โรงเรียนบุญวัฒนา  จึงทราบว่าโรงเรียนจัดจัดอบรมขยายผล "การเพิ่มประสิทธภาพองค์กรด้วยการจัดการความรู้" ให้กับทีมแกนนำทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อวันที่ 23  กันยายน 2549  โดยมีทีมแกนนำนักจัดการความรู้โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) มาร่วมเป็นวิทยากรในทุกกิจกรรม   ผลการอบรม:ผู้เข้าอบรมตั้งใจรับความรู้จากวิทยากร  ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเป็นอย่างดีและจะขยายผลให้บุคลากรในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโอกาสต่อไป

        ขอบคุณทีมแกนนำนักจัดการความรู้ทั้งสองโรงเรียน  และหวังไว้ว่าจากความร่วมมือนี้จะส่งผลให้ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น