ประกาศโรงเรียนยางรากวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CL20)

patty
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประกาศ โรงเรียนยางรากวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา(CL20)

ประจำปีงบประมาณ 2554

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้อำนวยการโรงเรียนยางรากวิทยาเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างและการดำเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา(CL20) จำนวน 15 รายการ(ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคา) ผู้มีสิทธิเสนอราคมจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 2. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนยางรากวิทยา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน การสอบราคาครั้งนี้ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554 ถึงวันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึงเวลา 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนยางรากวิทยา ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึงเวลา 15.00 น. ณ ห้องประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนยางรากวิทยา ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554 ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป และประกาศผลการเปิดซองตั้งแต่เวลา 13.00 ของวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554 ณ โรงเรียนยางรากวิทยา ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้จะมีผลผูกพันและจัดทำสัญญาซื้อขายเมื่อได้รับการอนุมัติเงินงวดงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554

   (นางชูศรี  คำกัน) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนยางรากวิทยา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Classified Ad For noi_patara



ความเห็น (0)