สจรส.อ.ม.อ.จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง "ปัจจัยกำหนดสุขภาพ" และเรื่อง "การจัดการงานวิจัย"

Armuay_chew
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.อ.ม.อ.) จะจัดประชุมวิชาการเพื่อสร้างความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพทักษะในเชิงระบบและเชิงนโยบายสุขภาพ ที่สอดคล้องกับการปฏิรูประบบสุขภาพทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ ซึ่งเนื้อหาจะเป็นการวิวัฒนาการความก้าวหน้าในวงการสุขภาพและจะเป็นประโยชน์ ต่อการเรียนการสอน การทำงานของทุกท่าน

โดยสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ จะจัดประชุมวิชาการขึ้นจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

  1. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “ปัจจัยกำหนดสุขภาพ” Determinants of Health ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องเกษม ลิ่มวงศ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500.- บาท
  2. ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการงานวิจัย เชิงระบบและเชิงนโยบายด้านสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500.- บาท

ผู้สนใจสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.southhsri.psu.ac.th หรือแจ้งรายชื่อของท่านมาที่ คุณซูวารี มอซู สจรส.ม.อ ชั้น 10 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ฯ (อาคาร LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-282900-02, 081-5415227 โทรสาร 074-282901 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมให้ผู้ที่สนใจในหน่วยงานได้ รับทราบ ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐทุกท่าน สามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักจากหน่วยงานต้นสังกัด

หมายเหตุ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการระบบสุขภาพ สามารถลงทะเบียนและเก็บเป็นหน่วยกิตสำหรับรายวิชา 597-603 Determinants of Health และ Health System Research Methodology ได้

เลือกตัวเลือกนี้ หากข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข่าวกิจกรรม

สถานที่: สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตการทำงานใน UsableLabsความเห็น (0)