ถ้าน้ำมันหล่อลื่นเปื้อนมือให้เช็ดกับทรายเปียกเสียก่อน แล้วจึงล้างมือด้วยสบู่ แล้วจึงเช็ดมือด้วยผ้าแห้ง