ทางโรงเรียนบ้านวนาหลวงมีความพร้อมที่จะรับการนิเทศติดตามโดยทางโรงเรียนได้พัฒนานวัตกรรมอย่เสมอ