วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการ สมศ. เข้าประเมินประกันภายนอกรอบ 3 ณ กศน.อำเภอคลองหลวง ทั้งนี้ในวันแรกคณะกรรมการดูเอกสารตามตัวบ่งชี้ของ สมศ. ทั้ง 12 ตัวบ่งชี้

            วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นอีกวันหนึ่งที่คณะกรรมการ สมศ. เข้าประเมินประกันภายนอกรอบ 3 ณ กศน.อำเภอคลองหลวง ในวันนี้คณะกรรมการ สมศ. ลงพื้นที่ดูและสงสัยสัมภาษณ์เชิงประจักษ์ โดยพื้นที่ที่ไปมี กศน.ตำบลคลองหนึ่ง กศน.ตำบลคลองสาม(กลุ่มนวดแผนไทย) กศน.ตำบลคลองห้า ทั้ง 2 แห่ง กศน.ตำบลคลองหก และเครือข่าย MOU ทัฑสถานวัยหนุ่มกลาง การประเมินของสมศ.ในวันนี้ผ่านไปด้วยดี

            วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการ สมศ. ตรวจสอบและดูเอกสารเพิ่มและสรุปในช่วงบ่ายซึ่งก็ได้รับข้อเสนอแนะพร้อมกับสรุปผลเป็นที่พอใจ และ คณะกรรมการจะแจ้งว่าผลอย่างเป็นทางการต่อไป


            สรุปทั้ง3วันของคณะกรรมการ สมศ.โดยเริ่ม คณะกรรมการ สมศ เรียนเชิญประชุมบุคลากรรับการชี้แจงการประเมินประกันภายรอบรอบ 3 โดยประเมินด้านเอกสาร  สัมภาษณ์คณะกรรมการศึกษา นักศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง และลงพื้นที่สังเกตประเมินเชิงประจักษ์ และขอประเมินเอกสารเพิ่ม ทั้งนี้บุคลากร กศน.อำเภอคลองหลวงพร้อมให้เอกสารเพิ่มตามที่คณะกรรมการขอ เป็นอย่างดียิ่ง