การปลูกพืชบนคันนาในหน้าแล้ง  ควรเลือกพืชผักที่สามารถทนทานต่อความแห้งแล้ง หรือมีการปรับสภาพให้เข้ากับสภาพของสิ่งแวดล้อมได้  ทั้งนี้ก็เพราะว่า เป็นการลดการใช้น้ำ และทำให้มีพืชผักบริโภคได้ตลอดปีนั่นเอง  อย่างเช่น มะเขือพวงที่สามารถทนต่อสภาพแห้งแล้งได้เป็นอย่างดี  ตะไคร้ ส่วนพืชที่มีหัวอยู่ไต้ดินเช่น มันเทศ นอกจากนี้พืชที่พื้นฐานได้แก่ กล้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่า ถึงแม้สภาพอากาศจะแห้งแล้งสักเพียงใด กล้วยก็ยังสามารถอยู่ได้

                     

           การปลูกไม้ยืนต้นและไม้เศรษฐกิจยังคำนึงถึงรายได้ที่จะต้องมีในการใช้จ่ายภายในครอบครัวในยามที่จำเป็นเช่น ยามเจ็บไข้ เป็นต้น คำนึงทั้งรายได้และการได้บริโภคพืชผัก  จะมีการวางแผนที่จะให้มีรายได้ในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือนจนถึงรายๆได้เป็นปี   รายได้เป็นวันก็มาจากพืชผักที่สามารถจะเก็บขายได้ทุกวันโดยหมุนเวียนแต่ละชนิด รายได้เป็นสัปดาห์และรายเดือนเป็นพวกไม้ผล ส่วนรายได้เป็นปีจะเป็นไม้เศรษฐกิจ