กศน.อำเภอมัญจาคีรีเตรียมการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์”พ่อของแผ่นดิน พระมิ่งขวัญของปวงประชา”บนชั้น ๒ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวงมัญจาคีรี

  กศน.อำเภอมัญจาคีรีได้ดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่หลายรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ ICT และแหล่งความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนฯลฯ ส่วนในรูปแบบพิพิธภัณฑ์นั้นยังไม่ได้ดำเนินการอย่างจริงจัง โดยที่ได้ทดลองดำเนินการ ๒ แห่งคือพิพิธภัณฑ์”เฮือนอีสาน”ที่ กศน.ตำบลกุดเค้าและ พิพิธภัณฑ์”พ่อของแผ่นดิน” ที่ อาคารชั้น ๒ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อพ่อหลวงอำเภอมัญจาคีรี

  สืบเนื่องจากจังหวัดและอำเภอมีแผนงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ และมีนโยบายเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมนำพระราชดำริพร้อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนในชาติมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งจะส่งเสริมและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการรู้รักสามัคคีและดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

  ประกอบกับงาน กศน.ในด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมซึ่งแสดงออกถึงความจงรักภักดีถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต(กพช.)ก็ได้กำหนดให้มีการทำกิจกรรมที่แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย รักชาติ รักอธิปไตยของไทยและการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

  กศน.อำเภอมัญจาคีรีจึงได้ประชุมคณะครู กศน.และเตรียมการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์”พ่อของแผ่นดิน”เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองกับนโยบายและกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น โดยที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดทำกิจกรรมดังกล่าวมาเป็นจำนวนมาก แต่ยังทำไม่จริงจัง เป็นรูปธรรมและเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สามารถประเมินได้ดังนั้นจึงควรทำเป็นพิพิธภัณฑ์ มีการจัดทำนิทรรศการถาวร และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดจนมีการประเมินผลการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้แบบพิพิธภัณฑ์ต่อไป

  (กศน.อำเภอมัญจาคีรีเคยส่งคณะครู กศน.ไปศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์สิรินธร พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ฯลฯจึงเกิดความคิดที่จะทำพิพิธภัณฑ์”พ่อของแผ่นดิน”ขึ้น)

   รายละเอียดการปรับปรุงจะได้นำเสนอต่อไป ท่านใดจะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะจะเป็นพระคุณยิ่งครับ...ภาพที่นำเสนอเป็นภาพก่อนปรับปรุงครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน zzzzzความเห็น (0)