ปฏิบัติงานสอนนักเรียน

การค้นหาอัจฉริยภาพนักเรียนด้านศิลปะ และดนตรี

           1.ชื่อผลงานการค้นหาอัจฉริยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี

           2.ชื่อเจ้าของผลงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา

           3.เกรินนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นตัวกำหนด นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้มีมาตรฐานตามที่กำหนดแล้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ยังดำเนินการค้นหาความสามารถของนักเรียน หรือที่เรียกว่าอัจฉริยภาพ ด้านศิลปะ ขับร้อง ดนตรี และการแสดง ของนักเรียนควบคู่ไปกับการเรียนรู้

           4.ผลสำเร็จ นักเรียนรู้จักตนเองว่ามีความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง สามารถแสดงออกถึงความสามารถของตนเองด้วยความสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ผลพลอยได้ก็คือ นักเรียนได้รับรางวัล ในระดับ โรงเรียน ระดับ จังหวัด ระดับภาค ต่อไประดับประเทศ และเป็นตัวอย่างการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักการสร้างความดี และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อน ๆ นักเรียน ตลอดจนเป็นเกียรติประวัติของตนเอง ครอบครัว และโรงเรียน

            5.ผลการได้รับการยอมรับ ผู้ปกครองนักเรียนมีความชื่นชม ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้บุตร หลาน ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ หน่วยงานอื่น ขอความร่วมมือเข้าร่วมแสดงในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ ตลอดปีการศึกษา

            6.กิจกรรม / วิธีการ / ขั้นตอนที่สำคัญ เริ่มต้นด้วยการรับสมัครนักเรียนที่มีความถนัด ความสนใจด้านต่าง ๆ ฝึกทักษะขั้นพื้นฐาน สาธิตเทคนิควิธีการ จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงออกทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างสมําเสมอ ขั้นตอนที่สำคัญ คือ การจัดกลุ่มนักเรียนให้ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ ให้นักเรียนได้ร่วมวางแผนการเรียน ร่วมศึกษาค้นคว้าเทคนิควิธการ ฝึกทักษะ และประเมินผลปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น ครูคอยดูแลให้กำลังใจและข้อเสนอแนะ

          7.คำสำคัญ (Keyword) การค้นหาอัจฉริยภาพของนักเรียนด้านศิลปะ ขับร้อง ดนตรีและการแสดง

          8.วันส่งข้อมูล วันที่ 25 กันยายน 2549

          9.ผู้นำส่งความรู้ นายยิ่งยศ  จันทรชิต

         10.หน่วยงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนห้องสอนศึกษา

          11.โทรศัพท์ 0-5361-1349 โทรสาร. 0-5361-2079

          12. E-mail http://www.hongson.ac.th

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิลปะพื้นฐาน

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนห้องสอนศึกษา

หมายเลขบันทึก: 51669, เขียน: 25 Sep 2006 @ 00:52 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)