พ่อหลวงของเรา

เรียงความตามรอยพ่อครูของแผ่นดิน วิชาภาษาไทย

8ก.พ.

ตามรอยพ่อครูของแผ่นดิน

 พ่อหลวงของเรา เปรียบเสมือนครูอาจารย์ผู้วางแนวทางและความรู้ให้พวกเราชาวไทย ได้เรียนรู้แล้วปฏิบัติตามในทางที่ถูกต้องและสุจริต แล้วพ่อหลวงของเราไม่เคยที่จะทำสิ่งที่ผิดเลย

แล้วยังคิดแนวทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ทุกยากและขาดแคน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำ เรื่องเศรษฐกิจ หรือเรื่องการออม

  พ่อหลวงของเรา นั้นเปรียบเสมือนครูอาจารย์ที่เป็นผู้วางแนวทางต่างๆและความรู้ให้พวกเราชาวไทยมากตลอด และได้เรียนรู้แล้วปฏิบัติตามในแนวทางทางที่ถูกต้องและสุจริต แล้วพ่อหลวงของเราไม่เคยที่จะทำสิ่งที่ผิดเลย แล้วยังคิดแนวทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ทุกยากและขาดแคน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำ เรื่องเศรษฐกิจ หรือเรื่องการออม ได้แก่ แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้คนรู้จักอดออม  โครงการแก้มลิง เพื่อจะได้ชะลอน้ำเพื่อเก็บไว้ในหน้าแล้ง  โครงการฝนหลวง เพื่อให้มีน้ำทำนา  โครงการกันหันน้ำชัยพัฒนา เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ หญ้าแฝก เพื่อทำให้ป่าชายเลนสมบูรณ์ แล้วยังมีพระราชกรณียกิจอื่นๆ ที่พ่อหลวงของเราได้ทำเอาไว้เพื่อประชาชนชาวไทยทุกคน

  พ่อหลวงของเรา เป็นผู้วางแนวทางต่างๆและความรู้ให้พวกเราชาวไทยมากตลอด และได้เรียนรู้แล้วปฏิบัติตามในแนวทางทางที่ถูกต้องและสุจริต เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ทุกยากและขาดแคน ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำ เรื่องเศรษฐกิจ หรือเรื่องการออม เช่น แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการแก้มลิง โครงการฝนหลวง โครงการกันหันน้ำชัยพัฒนา แล้วยังมีพระราชกรณียกิจอื่นๆ ที่พ่อหลวงของเราได้ทำเอาไว้เพื่อประชาชนชาวไทยทุกคน เพราะฉะนั้นเราควรรักรักหลวงเราให้มากๆ

เรารักพ่อหลวงของเรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรารักในหหลวง

คำสำคัญ (Tags)#ในหลวง

หมายเลขบันทึก: 516494, เขียน: 16 Jan 2013 @ 20:34 (), แก้ไข: 16 Jan 2013 @ 20:34 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 4, ความเห็น: 44, อ่าน: คลิก


ความเห็น (44)

แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง

พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย

พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง

อยู่ไหน ๆ ก็ไม่สู้อยู่เมืองไทย ที่มีพ่อหลวงปกครอง

ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา

ยอดกษัตริย์นักพัฒนา

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 

บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 

พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น

 ภูมิใจในหยาดเหงื่อของพ่อหลวง

พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน


พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

พระทรงเป็น ยิ่งกว่า มหากษัตริย์ ..

พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ ไ ท ย . ค ร อ ง ใ จ ไ ท ย ทุ ก ด ว ง

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 

พ่อคิด พ่อนำ พ่อทำ พ่อให้ เราควรสานต่องานที่พ่อทำ

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป


รักไทยหวงแหนไทย รักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

พระองค์ทรงเป็นม หาราชปกครองแผ่น ดินโดยธรรม

ราเกิดเรากินบน แผ่นดินรูปขวาน มีพ่อเดียวกันทุ กบ้านเราเรียกท่ านว่า พ่อสยาม

เราคนไทยทุกคนจงร่วมใจสามัคคีเพื่อในหลวงของเรา

รักชาติ รักแผ่นดิน ต้องเอาสายใจทั้งชาติร่วมกัน

ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดีเพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา

ทรงเป็นซึ่ง จอมทัพไทย
ทรงนำไทย รู้สู้ภัย
ทรงนำให้ ทุกข์สิ้นไร้
จอมทัพไทย ของปวงชน

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย

 ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง 

ทรงจัดตั้งโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข 

ขอให้คนไทยทุกคนจงภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ 

ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย 

ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน 

คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง 

จะเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อพ่อหลวง

 เราคนไทยรักสามัคคีเพื่อพ่อหลวง 

ขอในหลวงของปวงชนชาวไทยทรงพระเจริญ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นการช่วยเหลือให้ราษฎรสามารถพึ่งตนเองได้