องค์กรการเงินชุมชน เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นเรื่องใหม่ ในสังคมไทย หมายถึง ในอดีตเราไม่เคยมีการจัดการเงินตรา แต่เรามีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกัน เป็นวั ฒนธรรมประเพณี ประมาณ 50 ปี มานี้เองที่การเงินเข้าสู่ระบบชุมชน และ ชัดเจนมายิ่งขึ้นเมื่อรัฐบาลนี้ ต่อสายระบบการเงินของโลกเข้าสู่ระบบวิถีชุมชน ก่อนหน้าฟองสบู่ ยังมีช่องว่างอยู่เยอะ

ชุมชนกำลังเผชิญหน้ากับสภาพการณ์ใหม่ โดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว โครงการวิจัยองค์กรการเงินระดับตำบล คงต้องเรียนรู้อนาคตด้วยว่า ชุมชนต้นแบบที่เรากำลังศึกษาวิจัยอยู่นี้ ควรมีฐานรองรับที่จะเป็นทุนสังคมในระยะยาวอย่างไร

บันทึกเพื่อเตือนสติตัวเอง