ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมตามไฟล์ที่แนบบรรณานุกรม.doc