ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

AOF

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

·  ความรับผิดชอบในหน้าที่ และความสามารถในการปรับตัว (ความสามารถในการดัดแปลงให้เหมาะสมได้)  (Accountability and adaptability)–การฝึกความรับผิดชอบส่วนตัวและความยืดหยุ่นในบริบทส่วนตัว  ที่ทำงาน และชุมชน; กำหนดและบรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่สูงสำหรับตนเองและผู้อื่น อดทนต่อสภาวะที่คลุมเครือ

·  ทักษะการสื่อสาร(communication skills)– ความเข้าใจ การจัดการ และการสร้างการสื่อสารทางการพูด การเขียนที่มีประสิทธิภาพ และผ่านทางมัลติมีเดีย ในรูปแบบและบริบทที่หลากหลาย

·  ความคิดสร้างสรรค์และความกระตือรือร้น (ความอยากรู้อยากเห็น) ทางปัญญา(Creativity and Intellectual curiosity) – การพัฒนา การนำไปใช้และการสื่อสารข้อคิดเห็นไปสู่ผู้อื่น เปิดรับและโต้ตอบแง่มุมที่ใหม่และหลากหลาย

·  การคิดเชิงวิพากษ์และการคิดอย่างเป็นระบบ (Critical thinking and systems thinking) – ฝึกการให้เหตุผลในการทำความเข้าใจและการสร้างทางเลือกที่ซับซ้อน: การเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่าง ๆ

·  ข้อมูลและทักษะการอ่านเขียนสื่อ (Information and Media Literacy skills) – การวิเคราะห์ การเข้าถึง การจัดการ การบูรณาการ การประเมินและการจัดทำข้อมูลในรูปแบบและสื่อที่หลากหลาย

·  ทักษะระหว่างบุคคลและการร่วมมือประสานกัน  (Interpersonal and Collaborative skills)–รู้จักการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ; การปรับตัวในบทบาทและความรับผิดชอบที่แตกต่าง; การทำงานอย่างมีผลิตภาพ (productivity) กับผู้อื่น; การเห็นอกเห็นใจ: การเคารพในมุมมองที่แตกต่างกัน

·  การระบุปัญหา การกำหนดและการแก้ปัญหา (Problem Identification, Formulation and solution) – ความสามารถในการกำหนดขอบข่ายของปัญหา วิเคราะห์และแก้ปัญหา

·  การกำกับตนเอง (Self-direction) – กำกับดูแลความเข้าใจของตนเองและเรียนรู้ความต้องการ ระบุแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม การถ่ายโอนสิ่งที่เรียนรู้จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

·  ความรับผิดชอบต่อสังคม  (Social responsibility) – ใส่ใจต่อชุมชนขนาดใหญ่อย่างมีความรับผิดชอบ;ตระหนักในพฤติกรรมทางเชื้อชาติในบริบทของชุมชน ที่ทำงานและรายบุคคล

ที่มา: Partnership for 21st Century Skills (www.21 stcenturyskills.org) Used with permission.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวคิด ทฤษฎี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาในอนาคต

คำสำคัญ (Tags)#นวัตถกรรม

หมายเลขบันทึก: 513815, เขียน: 22 Dec 2012 @ 23:14 (), แก้ไข: 22 Dec 2012 @ 23:14 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)