เพลงนาชุมพร

Track02.cda  หรือ
http://gotoknow.org/file/chumphon6/Track02.cda