ข้อคิดเห็น

จากการได้ดูVCD แล้วรู้สึกว่าประทับบใจในตัวของครูใหญ่มากท่านมีความมุ่งมั้นและพยายามที่จะพัฒนาโรงเรียนและหมู่บ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยที่ใช้ท่านใช้ความจริงใจและความมุ่งมั้นที่จะพัฒนาเอาชนะใจของคนในหมู่บ้าน  ครูน้อย  และนักเรียนได้  ถ้าทุกคนเป็นเหมือนครูใหญ่ทำอะไรเพื่อคนอื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนสังคมของเราคงจะมีความสุขและรักสามัคคีกัน..........