ต่อเติมความคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

yupapon
รวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย
               จากการที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาโครงการฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี รวมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาไทย ครั้งที่ 9/2549 ซึ่งจัดโดยสำนักงานรับรองมาตรฐาน     และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย และมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ในวันที่ 16 17 กันยายน 2549 ทำให้มีความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาไทยสู่อนาคตของชาติ และเกณฑ์การพิจารณาในการประเมินภายนอกรอบที่ 2 โดยเฉพาะการให้ข้อมูลจากวิทยากรแต่ละท่าน โดยเฉพาะ ดร.สมหวัง พิริยานุวัฒน์ และ ดร.จำรัส นองมาก และเห็นด้วยเป็นอย่างที่ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 ในการใช้เกณฑ์ประเมินทั้งอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา รวมถึงเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการศึกษา ตามที่ สมศ. กำหนด อย่างไรก็ตามสิ่งที่สถานศึกษาแต่ละแห่งค่อนข้างหนักใจ คือมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตาม หลักสูตร เนื่องจากตัวป้อนของแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันรวมถึงปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ในแต่ละโรงเรียนก็มีความแตกต่างกันด้วย เช่นเดียวกัน สมศ. จึงน่าจะมีแนวทางในการพิจารณาเรื่องเกณฑ์มาตรฐานสำหรับมาตรฐานนี้ ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น  ในโอกาสต่อไป สำหรับสถานศึกษาในทุกระดับในปัจจุบันล้วนมีความตื่นตัวและเตรียมความพร้อม และพยายามอย่างยิ่งซึ่งจะนำระบบ การประกันคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในแต่ละด้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ต่อเติมความคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#คุณภาพและการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 51289, เขียน: 22 Sep 2006 @ 13:16 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)