Best Practice  ปีงบประมาณ 2554  ของ นางสาวศิวพร  นิลสุข  

รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  Best Practice  ปีงบประมาณ  2554 : Cook For Kids

เป็นการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ด้านคุณภาพเด็ก มาตรฐานที่ 3  

เด็กสามารถทำงานจนสำเร็จ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต