GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การประชุมเชิงปฏิบัติการ " โรงเรียนคุ้มครองเด็ก "

การประชุมเชิงปฏิบัติการ " โรงเรียนคุ้มครองเด็ก " 

   สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ" โรงเรียนคุ้มครองเด็ก" ให้แก่ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ( ครูแนะแนว ) รุ่นที่ ๑ ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร กลุ่มรัตนโกสินทร์ กลุ่มลุมพินี กลุ่มวิภาวดี กลุ่มเจ้าพระยา กลุ่มกรุงธนบุรี และกลุ่มตากสิน โรงเรียนละ ๑ คน จำนวน ๒๓๕ คน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ณโรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี

       วันแรกมี พิธีเปิดเวลา ๐๙.๐๐- ๑๐.๐๐น.โดยประธานกล่าวให้โอวาทและบรรยายพิเศษ หลังจากนั้นจึงเป็นการบรรยายของคณะวิทยากร ซึ่งในวันแรกเป็นการให้ความรู้ เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและบทบัญญัติของกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิเด็ก สิทธิเด็กในการมีชีวิตและการอยู่รอด การดำเนินงานตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในเรื่อง นม อาหารกลางวันและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สิทธิเด็กกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ บทบาทของครูแนะแนวในการส่งเสริมสิทธิเด็ก

          ในวันที่สองของการประชุม เป็นกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก กิจกรรมสภานักเรียน  กิจกรรมกลุ่ม   การอภิปรายแนวทางการส่งเสริมสิทธิเด็ก แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงาน พิธีปิดและเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
     การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุ้มครองเด็กนี้       มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้ ความเข้าใจ  ในแนวทางการดำเนินการปกป้องคุ้มครองเด็ก  ให้ปลอดภัย รวมทั้งเพื่อให้เกิดระบบและ    
แนวทางการดำเนินงานศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กของโรงเรียนที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 51007
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

ขอบคุณครับที่มีของดี ๆ มาฝากเพื่อนครูแนะแนว
วันนี้ลงเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและการดำเนินการกรณีเด็กถูกละเมิดสิทธิไว้แล้วค่ะ http://gotoknow.org/blog/chuanpis