วันนี้มีผู้ปกครองนักเรียนมาปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียน ได้ฟังแล้วก็รู้สึกยินดีที่พ่อแม่ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ๆ ยังให้การเลี้ยงดูอบรมลูกผสมผสานสังคมปัจจุบันกับในอดีตที่ผ่านมา ความมีเหตุมีผล รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การเคารพนบนอบ การให้อภัย สอนให้คิด ไม่สอนให้อยากได้ การอดทน เช่นลูกบอกว่ารถประจำที่นั่งไปโรงเรียนแน่นอยากให้แม่ไปรับไปส่ง เค้าว่าหนูก็ถามลูกว่าแล้วทำไมคนอื่นๆในรถเค้าอดทนได้ เราใช้เวลาในการนั่งรถไม่เกินชั่วโมงต่างคนก็ต่างถึงบ้านก็พบกับความสุขสบาย หรือเมื่อลูกๆกระทบกระทั่งไม่ยอมกัน หนูก็ถามเค้าเวลาอยู่โรงเรียนเพื่อนชนเจ็บแต่ก็ไม่ฟ้องครู ทำไมลูกจึงทำได้ และอีกหลายเรื่องทั้งเรื่องราวแต่หนหลัง  เรื่องในครอบครัว เรื่องส่วนตัว รับรู้ได้ว่าเป็นคนมีหลักการ แนวคิด  และคำว่า"ใช้อำนาจเงินเบียดบังความถูกต้อง" จากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมา