ใบงานไอที5-8

micrsoft word หลายแบบ
                                                                                                     อนุทินการเรียนรู้                                                                                    ฉบับที่ 5 วันที่เขียน      5 สิงหาคม  2549
 หัวข้อที่เรียนรู้    การใช้โปรแกรมเพื่อการนำเสนอด้วย Microsoft PowerPoint  
  ความคิดเห็นตามหัวข้อที่ระบุ              การนำเสนอข้อมูลขึ้นหน้าจอ สามารถนำเสนอข้อความรูปภาพ ตาราง แผนสถิติตลอดจนภาพเคลื่อนไหวและเสียง  หัวข้อที่ได้เรียนรู้วันนี้คือ1. การสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ  ใช้ตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ จะมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอให้เลือกตอบ เช่น หัวข้อที่จะนำเสนอ ประเภทของการนำเสนอ  2. ออกแบบแม่แบบหรือTemplates  เป็นแบบสำเร็จรูปของสไลด์มีไว้ให้เลือก 3. งานนำเสนอเปล่า หรือ Blank Presentation  การเลือกวิธีการสร้างงานนำเสนอที่ไม่ต้องการแบบสำเร็จรูปมาช่วย  ต้องไปใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint  เลือกเค้าโครงอัตโนมัติที่ต้องการ หรือ สร้างภาพนิ่ง  และได้ศึกษาส่วนประกอบของหน้าต่าง PowerPoint    Title bar Menu bar and Toolbar  มุมมองหน้าต่าง   Status bar  และการศึกษาแถบเครื่องมือ (Toolbars) ในงานดังนี้   แถบเครื่องมือมาตรฐาน  มีลักษณะเป็นปุ่ม(Button) โดยแต่ละเมนู ช่วยการสร้างงานใหม่  การเปิดงานเดิม  การบันทึก การตกแต่งแก้ไข  การแทรกภาพ การสร้างตาราง   แถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ  เลือกรูปแบบตัวอักษร  ขนาดตัวอักษา ชนิด สี สัญลักษณ์   แถบเครื่องมือวาดรูป  ทรงต่าง ๆ  การตกแต่งข้อความ  การแทรกรูป  การตกแต่งพื้นที่ออกแบบ        การเปรียบเทียบความคิดเห็นกับเพื่อน                    เมื่อได้พูดคุยกับเพื่อนในการเรียนรู้ครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความเข้าใจ และสามารถสร้างงานการนำเสนอเปล่า  ด้วย การใช้ PowerPoint นำเสนอผลงานสามารถประยุกต์ใช้กับงานหลายด้าน  เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำเสนอผลงานต่าง ๆ ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอ ที่สามารถนำเสนอในแบบต่าง ๆ ทุกคนสามารถทำได้ดี   ประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้           สามารถสร้างผลงานและนำไปใช้งานวิจัยที่ต้องไปนำเสนอผลงานที่ปฏิบัติอยู่ขณะนี้ได้    สาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและต้องการเสนอไว้                 ถ้ามีเวลาอีกต้องการใส่เสียงเพลงได้ด้วย  หรือทำเป็นสไลด์ภาพนิ่งผสมดนตรี  
ความคิดเห็นของผู้สอน      
                                                                             อนุทินการเรียนรู้                                                                                                                                          ฉบับที่ 6 วันที่เขียน    2 กันยา ยน 2549
หัวข้อที่เรียนรู้      การใช้โปรแกรม SPSS for Windows  วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนองาน
  ความคิดเห็นตามหัวข้อที่ระบุ                ได้การตรวจสอบข้อมูลเมื่อได้แบบสอบถามมา และ ศึกษาการจัดทำคู่มือลงรหัส ส่วนประกอบของโปรแกรม SPSS for Windows  แถบเมนู  แถบเครื่องมือ คำสั่ง ส่วนประกอบของกลุ่มโต้ตอบ   การสร้างแฟ้มข้อมูล มี2 แท็บ data view and variable view  นำไปสู่ขั้นตอนการสร้างแฟ้มข้อมูล ขั้นตอนการสร้างตัวแปร การบันทึกแฟ้มข้อมูลใหม่ และที่เคยบันทึกไว้แล้ว การใช้ภาษาในโปรแกรม SPSS for windows  การกำหนดตัวแปร กำหนดค่าสูญหาย การกำหนดคอลัมน์  การกำหนดตำแหน่ง การจัดแฟ้มข้อมูล การใช้คำสั่ง Select case การเลือกใช้งานคำสั่งเลือกกรณี  แทรกตัวแปร  แทรกกรณี  การแปลงค่าข้อมูลคำสั่ง Transformมีคำสั่งต่าง ๆ หลายอย่าง  เช่น คำสั่ง compute  การใช้คำสั่ง recode   และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน การใช้คำสั่ง frequencies  การใช้คำสั่ง descriptive  และการใช้คำสั่งcrosstabs การใช้คำสั่ง means  และการสร้างตาราง แผนภูมิ      จนสามารถจัดทำข้อมูลจากแบบสอบถามสมมุติที่อาจารย์ให้เป็นตัวอย่างได้                                          การเปรียบเทียบความคิดเห็นกับเพื่อน                  เพื่อนสามารถจัดทำข้อมูลงานวิจัยแปลงค่าข้อมูลด้วยคำสั่ง transform ใช้คำสั่งย่อยได้หลายคำสั่ง เช่นคำสั่งcompute และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าmean ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ และสร้างแผนภูมิต่าง ๆ ได้เป็นส่วนใหญ่    การประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้                จากการไม่เคยจัดทำข้อมูลการวิจัยด้วยโปรแกรมSPSS for windows มาก่อนใช้ให้ผู้อื่นทำให้มาตลอด   ปัจจุบันคิดว่าจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยตนเองได้   สาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและต้องการเสนอไว้                  น่าจะมีการให้ใช้โปรแกรม SPSS for windows จากแบบสอบถามที่นักศึกษาจัดทำสอบถามจากงานวิจัยของตนเอง  น่าจะมีการใช้ในภาคเรียนที่เรียนวิธีวิจัยจะทำให้เข้าใจทั้งสถิติและวิธีการสร้างจัดทำข้อมูลต่าง ๆ ได้มากกว่านี้   ความคิดเห็นของผู้สอน -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                              อนุทินการเรียนรู้                                                                                                                                      ฉบับที่ 7 วันที่เขียน   3 กันยายน 2549
หัวข้อที่เรียนรู้   การใช้คำสั่ง  t  test
    ความคิดเห็นตามหัวข้อที่ระบุ                               การเรียนการใช้คำสั่ง  t  test เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ทั้งประชากรกลุ่มเดียวและ 2กลุ่ม  เช่น One Samples t test, independent samples t test paired samples t test   one-way - anova  การใช้คำสั่งเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การดูค่าความแปรปรวนของประชากร และได้เรียนการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพื่อการพยากรณ์ด้วยคำสั่ง linear Regression  โดยอาจารย์ใช้ตัวอย่างแบบสอบถามจากงานวิจัยตัวอย่าง  การวิจัยสอบถามความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการจัดระบวนการเรียนการสอนตาม พรบ. การศึกษา พ.ศ. 2542   การเปรียบเทียบความคิดเห็นกับเพื่อน                             เปรียบเทียบความคิดเห็นกับเพื่อน ๆ ที่เรียนสามารถปฏิบัติการสร้างข้อมูลวิจัยโดยใช้ค่าคำสั่ง  t test แบบต่าง ๆ เพื่อนสามารถปฏิบัติได้  มีปัญหาอยู่บ้างในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา  มีเพื่อนบางคนที่เข้าใจการใช้สถิติการวิจัยได้ดี  สามารถอธิบายผสมการใช้ผลการวิเคราะห์ของคอมพิวเตอร์ในค่าต่าง ๆ  ให้เข้าใจการใช้  Program SPSS ในการทำการวิจัยเมื่อมีการใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยตนเอง   การประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้                            สามารถใช้โปรแกรม SPSS ในการทำวิจัยศึกษาและใช้คำสั่ง linear Regression ในการสร้าง Model ของการวิจัย  คัดแยกตัวแปรที่สำคัญ ไม่สำคัญ  ใช้กับงานวิจัยที่กำลังปฏิบัติการวิจัยชุมชนได้มากเสมือนกำลังเรียนวิชาวิธีวิจัย สาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและต้องการเสนอไว้                             ถ้ามีโปรแกรมอื่น ๆ ในการวิจัยน่าจะนำมาสอนอีก    หรือจะต้องใช้ขณะที่เรียนวิธีวิจัย ความคิดเห็นของผู้สอน ............................................................................................................................................................... ใบอนุทินการเรียนรู้                                                                                                                                            ฉบับที่ 8            วันที่  16 กันยายน 2549
หัวข้อที่เรียนรู้   การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2003  
  ความคิดเห็นตามหัวข้อที่ระบุ                        ได้ศึกษา การใช้สูตรและฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์  โดยมีการให้นักศึกษาจัดรูแบบเซลล์ตามที่กำหนด การปรับเซลล์และการใช้สูตรฟังก์ชันลงในช่องว่างที่กำหนดได้  ได้ศึกษาการใช้ฟังชั่นทางคณิตศาสตร์และฟังก์ชั่น IF   ใช้ฟังก์ชั่นคำนวณคะแนนรวมและเกรด ของนักศึกษาได้  การสร้างฐานข้อมูลที่กำหนดให้โดยมใช้เงือนไขให้กรอกข้อมูลใช้ไฟล์ยอดซื้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย  ถ้าจำนวนซื้อเท่ากันให้เรียกตามหมายเลขสมาชิกจากน้อยไปหามาก   การจัดรูปแบบเซลล์จากข้อมูลมาสร้างกราฟ แบบคอลัมน์ แบบเส้น แบบวงกลม  การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายภายในครัวเรือน   และการประยุกต์ใช้งานด้านการเงิน เช่นการคำนวณเงินผ่านในแต่ละเดือน  ใช้ฟังก์ชั่น PMT ( rate%,nper,pv) การคำนวณระยะเวลาในการผ่านใช้ฟังก์ชั่น NPER(rate%,pmt,pv) การคำนวณหาจำนวนเงินกู้ใช้รูปแบบฟังก์ชั่นPV(rate%,nper,pmt)การคำนวณหาจำนวนเงินในอนาคต รูปแบบฟังก์ชัน FV(rate,nper,pmt,pv)  การคำนวนณหาอัตราดอกเบี้ยจากจำนวนเงินฝากในปัจจุบันใช้รูปแบบฟังก์ชันRATE(nper,pmt,pv,fv)  และศึกษาใช้งานการวิเคราะห์ข้อมูล  การสร้างรายงานของสถานการณ์สมมติ(scenario)   เปรียบเทียบกับความคิดเห็นของเพื่อน                         เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้นเรียนส่วนใหญ่เพื่อน ๆ  สามารถปฏิบัติได้และเข้าใจ สนุกกับการเรียน    ประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้                         เนื่องจากไม่เคยเรียน โปรแกรม Microsoft Excel  มาก่อนเมื่อมาเรียนรู้ในวันนี้ก็ทำให้มีความรู้ และสามารถนำไปใช้งานที่ทำการสอน  และการวิจัยได้มาก  การที่สามารถใช้สูตรในการคำนวณหาค่าต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล  และจัดทำตารางไปในตัวได้เลย ถ้าไม่ใช้โปรแกรม Microsoft SPSS  ก็ถือว่าสามารถใช้โปรแกรม ในExcel  ได้เลย ความคิดของผู้สอน  …………………………………………………………      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่าย สหกรณ์

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 50835, เขียน: 19 Sep 2006 @ 16:09 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 23:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)