บันทึกที่45 รายงานการวิจัยเบื้องต้น (ตอนที่2)


ต่อจากบันทึกที่44

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.การดำเนินการนำกระบวนการไปสู่การปฏิบัติ

  ก.จัดทำเอกสารชี้แจงโครงการวิจัย 1 เล่ม คู่มือกระบวนการฉบับสมบูรณ์ 1 เล่มและแบบรายงานการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการ 1 เล่ม เพื่อการเผยแพร่

  ข.จัดประชุมรายงานการสรุปผลการดำเนินงานโครงการและแจ้งผลการพัฒนาพัฒนาคู่มือกระบวนการแก่ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามผู้บริหารโรงเรียนในโครงการวิจัย ผู้บริหารโรงเรียนทั่วไป ครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 10 แห่งและครูในโรงเรียนทั่วไปในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 150 คน จำนวน 1 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม 2555 เพื่อการเผยแพร่
  ค.จัดมอบคู่มือกระบวนการและเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามผู้บริหารโรงเรียนในโครงการวิจัยและผู้บริหารโรงเรียนทั่วไป จำนวน 15 แห่ง ในเดือนสิงหาคม 2555 เพื่อนำไปขยายผล
  ง.จัดประกวดผลการปฏิบัติงานของครูระดับโรงเรียน จำนวน 1 แห่งที่มีผลการดำเนินงานในระดับโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดี คือ(1)ผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนร่วมในการผลักดันโครงการวิจัยในชั้นเรียนของครู (2)ครูมีการร่วมมือกันภายในโรงเรียนเพื่อทำกิจกรรมโครงการวิจัยในชั้นเรียนของครู และ(ค)โรงเรียนมีผลสำเร็จจากโครงการวิจัยในชั้นเรียนมากที่สุด โดยได้มอบวุฒิบัตรและป้ายโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการชั้นเรียนแก่โรงเรียน เพื่อกระตุ้นและจูงใจ 

    จ.จัดประกวดผลงานของครูระดับบุคคล จำนวน 1 คนที่มีผลการปฏิบัติงานตามคู่มือกระบวนการที่เป็นแบบอย่างที่ดี คือ(1)เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการกับโครงการต่อเนื่อง (2) ส่งผลงานตามกระบวนการครบถ้วน (ค)มีผลงานการวิจัยในชั้นเรียน 1 เล่ม และ(ง)ผลงานมีคุณภาพในระดับดี โดยได้มอบวุฒิบัตรและคัดเลือกผลงานวิจัยในชั้นเรียนมาจัดพิมพ์เป็นผลงานตัวอย่างในรายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อกระตุ้นและจูงใจ

   ฉ.จัดพิธีมอบวุฒิบัตรการเข้าร่วมโครงการวิจัยแก่ครูในโครงการที่เข้าร่วมกิจกรรมกับโครงการวิจัยนี้ มากกว่ารายละ 60 จำนวน 29 คน เพื่อกระตุ้นและจูงใจ 

   ช.มอบเอกสารรายงานการวิจัยฉบับสรุปเผยแพร่แก่ครูที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 110 คน เพื่อขยายผลโครงการในปีต่อไป

   ซ.เสนอโครงการวิจัยเพื่อนำกระบวนการไปดำเนินการต่อเนื่องกับครูในโรงเรียนกลุ่มเดิม 1 แห่ง และกับครูในโรงเรียนใหม่ 1 แห่ง และกับครูในโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีก 1 แห่ง รวม 3 แห่งเพื่อดำเนินการต่อเนื่อง

8.การสำรวจความคิดเห็นต่อกระบวนการ

  ก.วิธีการ

    (1)สำรวจความคิดเห็นของครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ10 แห่ง จำนวน 37 คน เมื่อสิ้นสุดโครงการ ในเดือนกันยายน 2555 เพื่อสอบถามความคาดหวังที่มีต่อกระบวนการที่ออกแบบและนำไปทดลองปฏิบัติในโรงเรียน
ด้วยแบบสอบถาม คำนวนหาค่าเฉลี่ยและแปลผลเป็นความคาดหวัง 5 ระดับคือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด

  (2)จัดประชุมกลุ่มย่อยครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 10 แห่ง จำนวน 37 คน จำนวน 1 ครั้ง เมื่อสิ้นสุดโครงการ ในเดือนกันยายน 2555 เพื่อทบทวนผลภายหลังการปฏิบัติ(After Action Review) ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบแบบสอบถาม 5 ข้อ คือ(ก)สิ่งที่ครูความคาดหวังจะได้รับจากโครงการนี้ คืออะไร (ข)สิ่งที่ครูชอบมากที่สุดในการจัดโครงการครั้งนี้ คืออะไร (ค)หากให้คะแนนการจัดโครงการจาก 1-10 จะให้คะแนนเท่าไรและ(ง)หากการจัดโครงการครั้งนี้อีกอยากได้คะแนนเต็มจะต้องเพิ่มเติมในเรื่องการปรับปรุงในเรื่องใด นำมาวิเคราะห์เนื้อหาและสร้างข้อสรุป

  ข.ผลการสำรวจ

    (1)ครูคาดหวังว่ากระบวนการจัดการงานวิจัยในชั้นเรียนที่ออกแบบไว้ (ก)จะทำให้ครูสามารถจัดการชั้นเรียนได้ตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการจัดการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ด้านการจัดการชั้นเรียน ในระดับมาก(ข)จะทำให้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพ ด้านคุณภาพผู้เรียนสูงขึ้น ในระดับมาก และ(ค)จะทำให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการชั้นเรียนสู่ความเป็นเลิศได้ในระดับมาก

      (2)ผลการทบทวนภายหลังการปฏิบัติ (ก)สิ่งที่ครูความคาดหวังจะได้รับจากโครงการนี้ คือได้รับความรู้ทางการวิจัยนำความรู้ไปใช้งานและไปเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับ (ข)สิ่งที่ครูชอบมากที่สุดในการจัดโครงการครั้งนี้ คือได้ความรู้ทางการวิจัย อย่างเป็นขั้นเป็นตอน และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชั้นเรียนและกับอาชีพครู (ค)หากให้คะแนนการจัดโครงการจาก 1-10 จะให้ 9 คะแนน (ง)หากการจัดโครงการครั้งนี้อีกอยากได้คะแนนเต็มจะต้องเพิ่มเติมในเรื่องการปรับปรุงเอกสารให้เพิ่มเติมเนื้อหาบางเรื่องและการจัดทำตัวอย่างที่ชัดเจน

9.การอภิปรายผล

    ก.การออกแบบกระบวนการให้เป็นไปตามหลักปรัชญาการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ในการวิจัยนี้ได้ออกแบบกระบวนการจัดการงานวิจัยในชั้นเรียนให้เป็นไปตามหลักปรัชญาการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร(TQM) คือถือว่าโรงเรียนเป็นองค์กรต้องมีการดำเนินการบริหารจัดการทั่วทั้งโรงเรียนจึงได้ออกแบบให้สัมพันธ์กับกระบวนการบริหารสถานศึกษาอื่นอีก 8 กระบวนการ ในส่วนของกระบวนการจัดการชั้นเรียนของครู 4 กระบวนการนั้น ได้มีการออกแบบให้เป็นกระบวนการหลัก(QBP2)หนึ่งกระบวนการ คือกระบวนการจัดการชั้นเรียนของครู ที่มี 4 กระบวนการย่อย คือ(ก)กระบวนการค้นหาคุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา (ข)กระบวนการ พัฒนานวัตกรรม (ค)กระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ จนถึง(ง)กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

      ข. การปฏิบัติให้เป็นไปตามตัวแบบการจัดการศึกษาแบบ SIPPO ในการวิจัยครั้งนี้การออกแบบกระบวนการจัดการงานวิจัยในชั้นเรียนได้ดำเนินการตามตัวแบบการจัดการศึกษาแบบ SIPPO ที่ต้องพิจารณาถึง Stakeholder (S)ได้แก่สำนักมาตรฐานและรับรองคุณภาพการศึกษา(สมศ.) และระดับกระทรวงศึกษาธิการได้แก่สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  Input (I) ระดับสถานศึกษาได้แก่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมาและระดับชั้นเรียนได้แก่ผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล Process (P) หมายถึง กระบวนการออกแบบกระบวนการใหม่ Product (P)  ได้แก่คู่มือกระบวนการและประสิทธิภาพของกระบวนการและ Outcome(O) ได้แก่ระดับสถานศึกษาได้แก่ผลสำเร็จในการประเมินคุณภาพการศึกษารอบใหม่และระดับชั้นเรียนได้แก่ผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคลรอบใหม่

        ค.การปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการวิจัยครั้งนี้ได้ออกแบบกระบวนการจัดการงานวิจัยในชั้นเรียนได้ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน ด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่7 ข้อ 7.7ที่ว่าครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน’ โดยมีพฤติกรรมบ่งชี้ คือ(ก)ครูมีการศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้และมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน(ข)ทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่องในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ (ค)ผลงานเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำแนะนำชี้แนะแก่ผู้อื่นได้ (ง)นำผลจากการวิจัยในชั้นเรียนไปแก้ปัญหาและหรือพัฒนาผู้เรียน (จ)มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย

10.ข้อเสนอแนะ
    ก.การนำผลไปใช้

        (1)ครูควรนำคู่มือกระบวนการนี้ไปใช้ปฏิบัติในชั้นเรียนซ้ำรอบใหม่ เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการนี้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานประจำของครู 

         (2)ผู้บริหารสถานศึกษาควรนำกระบวนการจัดการชั้นเรียนนี้ให้ครูนำไปใช้ให้เชื่อมโยงกับกับกระบวนการบริหารสถานศึกษา เพื่อทำให้กระบวนการจัดการชั้นเรียนสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาและแผนงานโครงการประจำปีของโรงเรียน

          (3)ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาควรกำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์จังหวัดที่จะพัฒนาให้โรงเรียนในโครงการเดิมไปสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบที่สมบูรณ์และขยายผลไปสู่สถานศึกษาอื่นเพิ่มขึ้นอีก

  ข.การวิจัยต่อเนื่อง  
           (1)มหาวิทยาลัยควรทำวิจัยโดยบูรณาการกระบวนการทั้ง 2 ส่วนคือกระบวนการบริหารสถานศึกษาและกระบวนการจัดการชั้นเรียนเข้าด้วยกันให้ต่อเนื่องสอดรับเป็นกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งๆไม่แยกเป็นส่วนเป็นทีละกระบวนการ

             (2)มหาวิทยาลัยควรทำวิจัยเปรียบเทียบผลการนำกระบวนการที่ได้ไปทดลองใช้งานต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิมและในสถานศึกษาแห่งใหม่ 

              (3)มหาวิทยาลัยควรทำวิจัยเปรียบเทียบระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในส่วนของคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการการศึกษาในแต่ปีการศึกษาภายหลังการดำเนินงานโครงการแต่ละปี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำสำคัญ (Tags): #classroom#msd
หมายเลขบันทึก: 508217เขียนเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2012 00:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2012 00:12 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง