ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประชาชนจึงมีความสำคัญที่สุด และประชาชนเองต้องรู้ว่าตนต้องเข้าใจ รู้ความสามารถของตนเอง ต้องไม่ทำเกินตัว ต้องรู้ประมาณ การทำงานคือการเรียนรู้ ทุกคนมีความรู้จากการทำงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดวงเรียนรู้ในกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ทุกคนมาเล่าประสบการณ์จากการที่ได้ทำมาในเรื่องเดียวกัน จะทำให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสของงานได้ทุกแง่ทุกมุม นำผลที่เกิดจากวงเรียนรู้ไปใช้ปฏิบัติ จะลดข้อผิดพลาด ประหยัดทรัพยากรที่ใช้ได้มาก สร้างแรงจูงใจในการทำงาน และเป็นคนที่คิด และทำอย่างเป็นระบบ