Be green
กลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14

ทบทวน...เรียนรู้..ปรับปรุง


วันสิ่งแวดล้อมโลก นิทรรศการ

     

 

     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สสภ.14) ได้ประชุมสรุปผลการเข้าร่วมจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อทบทวนการทำงาน หรือที่เรียกว่า AAR : After Action Review

      ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สสภ.14 และนักศึกษาฝึกงาน รวม 14  คน  ประเด็นการประชุมมีดังนี้

  1. ทบทวนกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ปัญหาที่ทำให้ไม่เป็นอย่างที่คิด
  2. อุปสรรคในวันจัดกิจกรรม
  3. แนวทางการแก้ไข

 

  1. ทบทวนกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ปัญหาที่ทำให้ไม่เป็นอย่างที่คิด

          ปัญหาที่พบ คือ    จำนวนคนเข้ามาดูนิทรรศการมีค่อนข้างน้อย   ก่อนจะวิเคราะห์หาสาเหตุ ได้ทบทวนภาพงานที่เกิดขึ้นก่อน ดังนี้   

      กิจกรรมภายในงาน มี  2 กิจกรรม  ได้แก่ กิจกรรมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล  ได้แก่ พุ่มผ้าป่า  เครื่องแต่งกาย และสิ่งประดิษฐ์ของใช้      และกิจกรรมซุ้มนิทรรศการ

      ผังอาคารของงานประกอบด้วย อาคารที่ 1 ประกวดเครื่องแต่งกาย และสิ่งประดิษฐ์  อาคารที่ 2 ใช้เป็นพิธีเปิด  ซุ้มนิทรรศการ  และซุ้มประกวดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

      สำหรับ ซุ้มนิทรรศการ มีหน่วยงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการและมีของรางวัลแจก  ประมาณ 7 หน่วยงาน

 

2. อุปสรรคในวันจัดกิจกรรม

              ฝนตกหนักมาตลอดต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนวันจัดจนถึงวันจัดกิจกรรม

 

 

3. แนวทางการแก้ไข

      จากนั้นจึงได้พูดคุยแลกเปลี่ยน หาสาเหตุ  ทำไมจำนวนคนเข้ามาดูนิทรรศการมีค่อนข้างน้อย   ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากฝนตกทำให้เป้นอุปสรรคต่อการเดินทางมาร่วมงาน  และอีกส่วนหนึ่งมาจาก แผนผังอาคาร และซุ้มนิทรรศการ  ดังนี้

 

   1.1 แผนผังอาคารสถานที่ 

          เนื่องจากฝนตก และที่ตั้งซุ้มนิทรรศการอยู่ห่างจากอาคารที่ทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมงานไม่สามารถเข้ามาดูหรือร่วมกิจกรรมในซุ้มนิทรรศการได้ 

ทางออก กรณีจัดหน้าฝน ควรจัดนิทรรศการอยู่ในบริเวณเดียวกับอาคารทำกิจกรรม  เพื่อสามารถเดินมาดูชมและร่วมกิจกรรมภายในซุ้มนิทรรศการได้

 

1.2 ซุ้มนิทรรศการ  

     เนื่องจากในช่วงที่ฝนหยุดตก ผู้เข้าร่วมงานบางส่วนได้เข้ามาเดินชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ และใช้เวลาในซุ้มไม่นาน  อาจเกิดจาก หน่วยงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการมีจำนวนค่อนข้างน้อย และแต่ละหน่วยงานมีเกมส์หรือของรางวัลค่อนข้างน้อย

แนวทางแก้ไข เพิ่มหน่วยงานจัดนิทรรศการและเพิ่มภาคเอกชน เพื่อความหลากหลายและ มีความน่าความสนใจทำให้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น

 

          จากนั้น ในวงได้มีการพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยงกับการจัดนิทรรศการและกิจกรรมของซุ้มสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14   เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น จึงได้เริ่มต้นด้วยการทบทวน เนื้อหาชุดนิทรรศการที่นำมาเผยแพร่ เกมส์สันทนาการ และของรางวัล มีดังนี้

 

  • การวิเคราะห์ข้อดี จุดอ่อน ของเนื้อหาชุดนิทรรศการที่นำมาเผยแพร่  ประกอบด้วย

- การจัดการขยะ โดยใช้ หลัก 3Rs  คือ ลด ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ เป็นเรื่องใกล้ตัว น่าสนใจนำไปใช้ปฏิบัติได้โดยตรง

- การตรวจคุณภาพน้ำโดยใช้สัตว์เล็กน้ำจืด เป็นความรู้ที่ดีเรื่องหนึ่ง  แต่การตรวจวัดคุณภาพน้ำเป็นเรื่องค่อนข้างจะไกลตัว ทำให้ไม่ดึงดูดความสนใจมากนัก โอกาสการนำไปใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อย

- รูปแบบการใช้ชีวิตในเมืองคาร์บอนต่ำ เป็นความรู้ใหม่ มีความน่าสนใจ และเป็นการให้ข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตที่จะเกิดขึ้นเกิดขึ้นในอนาคต

  • การวิเคราะห์ข้อดี จุดอ่อน เกมส์สันทนาการ

    จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนค้นหาข้อดี ข้อด้อย ของรูปแบบเกมส์ และของรางวัลที่ผ่านมา พบว่า

          วิธีการเล่นเกมส์  โดยมีชุดคำถาม 3 ข้อ /ชุด แจกผู้เข้าซุ้ม หาคำตอบจากชุดนิทรรศการ เมื่อตอบคำถามครบนำมาให้เจ้าหน้าที่ดูแล้วรับของรางวัล  

          ข้อดี ได้ความรู้  ได้ดูนิทรรศการที่จัดไว้  แต่มีข้อด้อย คือไม่ค่อยสนุก  และต้องมีจำนวนเจ้าหน้าที่ให้ความรู้หลายคน ซึ่งบางครั้งเจ้าหน้าที่ในซุ้มไม่สามารถอธิบายได้ครบทุกเรื่องที่จัดนิทรรศการ

แนวทางแก้ไข สำหรับซุ้มนิทรรศการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ควรมีการจัดทีม 4-5 คน มีการเตรียมคุยงานกันก่อน โดยแต่ละคนสามารถอธิบายได้   และควรมีวิทยากรแนะนำนิทรรศการให้ความรู้เบื้องต้นก่อนแล้วจึงเล่นเกมส์เป็นลำดับต่อไป

      นิทรรศการชุด การใช้ชีวิตในเมืองคาร์บอนต่ำอาจมีเจ้าหน้าที่บรรยายบริเวณบอร์ด เพื่อเสริมความเข้าใจ

       เกมส์  ควรเพิ่มเกมส์  2 เกมส์ และเป็นรูปแบบที่มีการแข่งขัน และได้ทดลองปฏิบัติ ทดสอบความรู้  ได้แก่  เกมส์คัดแยกขยะ (จับเวลา)   หรือ เล่นคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก

 

  • ของรางวัล  

     ที่ผ่านมา ของรางวัลเป็นปากกา ดินสอ โปสเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม  จากการเสนอความเห็นพบว่า

        ของรางวัลมีความน่าสนใจค่อนข้างน้อย และมีแรงดึงดูดน้อย มีผลทำให้เด็กๆเข้ามาในซุ้มน้อย

     แนวทางแก้ไข ควรเพิ่มของรางวัลที่หลากหลาย ได้แก่ ของใช้ในบ้าน น้ำหมักชีวภาพ  และอาจขอรับบริจาคของรางวัลจากภาคเอกชน 

ข้อเสนอแนะอื่นๆเพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น ได้แก่

 ควรมีเครื่องขยายเสียง เพื่อช่วยเรียกความสนใจในการให้ความรู้  อาจมีมาสคอต เช่น รูปโลก เพื่อดึงดูด และประชาสัมพันธ์ได้อีกทางหนึ่ง

คำสำคัญ (Tags): #นิทรรศการ
หมายเลขบันทึก: 502914เขียนเมื่อ 20 กันยายน 2012 16:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 กันยายน 2012 16:45 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี