สื่อ e-box

สื่ออิเลคทรอนิคส์ เรียนรู้ด้วยตนเอง

               การจัดการความรู้ของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา มีกิจกรรมในการสร้างเครือข่าย ICT โดยจัด CoP เครือข่าย ICT และนำเครือข่าย ศึกษาดูงานด้วย ขุมความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย เรื่องหนึ่งคือ  สื่อ e-box

               การนำเทคโนโลยีมาใช้ในเป็นเครื่องมือ ในการจัดการเรียนการสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบ

              e-box เป็นสื่ออิเลคทรอนิคส์อีกรูปแบบหนึ่งที่  โรงเรียนกัลยาณวัตร              จ.ขอนแก่น  ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

               โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตและใช้สื่ออิทรอนิคส์ จึงจัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ของครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสามารถในการผลิต     สื่อ e-box และทำวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสื่อ e-box

               กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยเครือข่ายศูนย์ประสานงานกัลยาณวัตร 14 โรงเรียน

               ผลการอบรมพบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลิตสื่อเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา ประมาณ 80 ชิ้นงาน  จากการสัมภาษณ์นักเรียนที่ครูได้ใช้สื่อ e-box ในการเรียนการสอนพบว่ามีข้อดี คือนักเรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา  และได้ศึกษาจากเนื้อหาที่กระชับเพราะผู้สอนได้สรุปข้อความที่เข้าใจง่ายกว่าที่ศึกษาจากตำราเรียนทั่วไป   ข้อเสนอแนะ.....ต้องการให้แต่ละรายวิชามีสื่อ e-box ครบทุกหน่วยการเรียน และมีจำนวนมากพอสำหรับที่จะยืมเรียนได้หลายๆคนในเวลาเดียวกัน

              การผลิตสื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีครูคอยแนะนำ ย่อมเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนอย่างแท้จริง  ผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ตามแบบแผนการเรียนรู้ของตนเอง รู้วิธีเรียน มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครูอีกด้วย

 

 

 

             

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM workshopความเห็น (0)