รายงานประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ปี 2554


วิจัย

ชื่อรายงาน : รายงานประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

      โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2554

ชื่อผู้จัดทำ : ทองหล่อ ห่อทอง

บทคัดย่อ

  รายงานประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2554 มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2554  2)  เพื่อประเมินความพึงพอใจด้านคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2554 ประชากรที่ใช้ศึกษาได้แก่  ผู้ปกครอง ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 393  คน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 184 คน กำหนดขนาดโดยใช้ตารางของเครซี่ และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามสภาพแวดล้อมสำหรับครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  แบบสอบถามปัจจัยเบื้องต้นของโครงการสำหรับครู แบบสอบถามกระบวนการดำเนินโครงการสำหรับครู แบบสำรวจพฤติกรรมนักเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  ผลการประเมินโครงการ  พบว่า

    การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2554  ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน  ด้านกระบวนการดำเนินโครงการมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน  ด้านผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม ด้าน   การมีวินัยและความรับผิดชอบร้อยละ 96.22  ด้านการมีความซื่อสัตย์ร้อยละ 96.39  ด้านการมี ความกตัญญูกตเวทีร้อยละ 96.78  ด้านการมีความเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ  ไม่เห็นแก่ตัวร้อยละ 97.59  ด้านมีความประหยัดและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าร้อยละ 97.22  และด้านการปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมร้อยละ 97.82

    ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความพึงพอใจด้านคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2554  ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน

 

คำสำคัญ (Tags): #วิจัย
หมายเลขบันทึก: 501743เขียนเมื่อ 10 กันยายน 2012 08:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 กันยายน 2012 19:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี