( Power Point ประกอบการบรรยายหัวข้อ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เมื่อ 1 ส.ค. 49 ณ สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 4 จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า)

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

14 ก.ย. 49