สมรรถนะหลัก

นิลรัตน์

สมรรถนะหลักเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการบริหารงานขององค์กรที่ประกอบด้วยปัจจัยที่สำคัญ 4 ประการคือ คน เงิน วัสดุ และการบริหารจัดการ ปัจจัยที่ถือว่าสำคัญที่สุดคือคน ดังนั้นในการบริหารคนจะต้องอาศัยเครื่องมือ กลยุทธิ์ หรือวิธีการต่าง ๆ  เพื่อที่จะจัดการกับคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สมรรถนะจึงเป็น  ความรู้  ทักษะ  และคุณลักษณะที่จำเป็นของบุคคลในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ  มีผลงานได้ตามเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กำหนดหรือสูงกว่า

สมรรถนะสามารถอธิบายได้ว่าคุณลักษณะของบุคคลนั้นเปรียบเหมือนภูเขาน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในน้ำ โดยมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนน้อยจะอยู่เหนือน้ำ ได้แก่ ความรู้ที่บุคคลมีในสาขาต่างๆ ที่เรียนรู้มา และส่วนของทักษะ ได้แก่  ความเชี่ยวชาญ  ชำนาญพิเศษในด้านต่างๆ   ส่วนที่ลอยอยู่เหนือน้ำนี้เป็นส่วนที่สังเกตและวัดได้ง่าย    สำหรับส่วนของภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ใต้น้ำนั้นเป็นส่วนที่มีปริมาณมากกว่าสังเกตและวัดได้ยากกว่า และเป็นส่วนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากกว่า ส่วนต่างๆ นี้ได้แก่ บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social Role) ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง (Self-Image)  คุณลักษณะส่วนบุคคล (Traits) และแรงจูงใจ (Motives) ส่วนที่อยู่เหนือน้ำนั้นเป็นส่วนที่สัมพันธ์กับเชาวน์ปัญญาของบุคคล ซึ่งการที่บุคคลมีเพียงความฉลาดที่ทำให้เขาสามารถเรียนรู้องค์ความรู้ และทักษะได้เท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น บุคคลจำเป็นต้องมีแรงผลักดัน เบื้องลึก คุณลักษณะส่วนบุคคล  ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเองและบทบาทที่แสดงออกต่อสังคมที่เหมาะสมด้วยจึงจะทำให้เขาสามารถเป็นผู้ที่มีผลงานที่โดดเด่นได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวคิด ทฤษฏี การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

คำสำคัญ (Tags)#สมรรถนะหลัก

หมายเลขบันทึก: 500929, เขียน: 02 Sep 2012 @ 12:16 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ